Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Porsgrunn kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Porsgrunn for de områdene det er knyttet innsigelse til. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed tatt til følge.

Porsgrunn kommuneplanens arealdel 2007- 2020 innsigelse


Vi viser til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 18.10.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt
Miljøverndepartementet til godkjenning fordi det foreligger innsigelse fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Porsgrunn for de områdene det er knyttet innsigelse til. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Porsgrunn bystyre vedtok kommuneplanen i møte 21.06.07. Områdene med innsigelse er unntatt rettsvirkning etter § 20-5 fjerde ledd, mens resten av planen er endelig vedtatt.

Det er avgitt innsigelser fra fylkeslandbruksstyret, Jernbaneverket og fylkesmannens miljøvernavdeling til i alt 7 områder i planen:

Ny riksveg 36 over Vallermyrene
Det er vedtatt ny trasé for riksvegen over Vallermyrene. I forrige kommuneplan, vedtatt 15.06.00, lå området inne som LNF-område. Den foreslåtte traséen er en oppfølging av fylkesdelplan for infrastruktur i Telemark, som ble vedtatt i Telemark fylkesting 10.12.02 og godkjent i Miljøverndepartementet 16.10.03. I fylkesdelplanen er det vist 2 alternative traséer for ny riksveg over Vallermyrene. Traséen kommunen har valgt er i samsvar med alternativ 1 vist i infrastrukturplanen.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til traséen ut fra hensyn til jordvernet.

Campus Kjølnes 1
Området er foreslått til område for idrett, og er en utvidelse av tidligere planlagt område for idrett. I forrige kommuneplan var området angitt som LNF-område. Området utgjør 47 daa dyrket mark.

Området er i kommunens landbruksmelding innenfor ”kjerneområde for landbruk”. Området ligger mellom eksisterende bebyggelse og planlagt trasé for ny riksveg 36.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til omdisponeringen ut fra hensyn til jordvernet.

Campus Kjølnes 2
Området er foreslått som en utvidelse av skoleområdet på Kjølnes for skole, forskning og tilknyttet næringsvirksomhet. Høgskolen i Telemark, som er lokalisert på Kjølnes, har som langsiktig målsetting å bli universitet. Området er tenkt til forskning og etablering av tilknyttede kunnskapsbedrifter, og som et mulig vekstområde i en slik sammenheng.

Området utgjør 87 daa dyrket mark og er i forrige kommuneplan avsatt til LNF-område. Området er i kommunens landbruksmelding innenfor ”kjerneområde for landbruk” og ligger mellom eksisterende bebyggelse og planlagt trasé for ny riksveg 36.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til omdisponeringen ut fra hensyn til jordvernet.

Vallermyrene sørvest - Myrene
Området er foreslått til boliger, næring, offentlig bebyggelse og friområde. Området utgjør 115 daa, og er i dag stort sett dyrket mark med produksjon av korn. Området er i forrige kommuneplan avsatt til LNF-område og er i kommunens landbruksmelding innenfor ”kjerneområde for landbruk”.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til omdisponeringen ut fra hensyn til jordvernet.

Vallermyrene - Enger
Området er foreslått til næringsvirksomhet. Dagens bruk er hestesportsanlegg og gressproduksjon. Området utgjør 130 daa. Området er i forrige kommuneplan avsatt til LNF-område og er i kommunens landbruksmelding innenfor ”kjerneområde for landbruk”.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til omdisponeringen ut fra hensyn til jordvernet.

Både Myrene og Enger ligger innenfor kommunens avgrensning av bybånd. Begrunnelsen for dette er nærhet til sentra/knutepunkt og nær hovedveiene rv 36 og E18. Myrene ligger innenfor nærområdet til sentrum. Enger vil være en del av området Vallermyrene-Enger-Moheim, med betydelig næringsvirksomhet.

Grenlandsbanen
Kommunen har i planen vedtatt ny trasékorridor for Grenlandsbanen, med en planlagt sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Traséen som har ligget inne i forrige kommuneplan som ”viktig ledd i kommunikasjonssystemet” er tatt ut.

Trasékorridoren som er tatt ut var i forrige kommuneplan basert på en konsekvensutredning (fase 1), som ble godkjent av Jernbaneverket i 1999. Fylkesdelplan for Grenlandsbanen er også basert på denne traséen. Fylkesdelplanen ble stadfestet i Miljøverndepartementet 14.06.01. Traséen var båndlagt for fremtidig regulering, men reguleringsplan er ikke utarbeidet.

Jernbaneverket har innsigelse til at denne traséen er tatt ut av planen. Jernbaneverket ønsker at kommuneplanen skal vise gjeldende trasé i tillegg til den kommunen nå har tatt inn, og at det arbeides videre med alternativer for trasékorridor.

Kommunen ønsker ikke å vise 2 alternative traséer i planen. Kommunen viser til at gjeldende trasé går over Osebakken, krysser elven og går over eksisterende boligområder på Vestsiden og dermed båndlegger store områder.

Kjørholt
Området er foreslått til boliger. Området utgjør ca 25 daa og er i forrige kommuneplan vist som LNF-område.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til området ut fra hensyn til natur, landskapsvern og friluftsliv.

Telemark fylkeskommune har i brev av 07.03.07 avgitt høringsuttalelse til planen. Fylkeskommunen mener at lokalisering av fremtidige byggeområder for boliger og næringsbygg og fremtidige traséer for overordnede offentlige kommunikasjonsmidler synes å ha en god sammenheng med fylkesplanen og fylkesdelplaner for infrastruktur i Grenland og senterstruktur i Telemark.

Fylkeskommunen henstiller til en nærmere vurdering av boligområdet på Kjørholt, som de fremholder er i strid med tidligere planleggingspraksis om å unngå inngrep i de sammenhengende friluftsområdene i vestre del av Eidangerhalvøya.

Fylkesmannen i Telemark har oversendt saken ved brev av 18.10.2007. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene blir tatt til følge. Fylkesmannen har følgende kommentarer til de enkelte områdene:

Vallermyrene - rv 36 og områdene Campus Kjølnes 1 og 2, Myrene og Enger
Fylkesmannen mener trasé for ny rv 36 og områdene Campus Kjølnes 1 og 2 går over noe av den beste landbruksjorden i Telemark, klassifisert som kjerneområde for landbruk i kommunens landbruksmelding. Det vises til regjeringens målsetting om å halvere omdisponering av dyrkbar jord innen 2010.

Fylkesmannen peker på at spørsmålet om godkjenning av utbyggingsområdene i saken vil være en avveining mellom jordvernhensyn og fremtidig by- og tettstedsutvikling og transportløsning. Ny riksvei vil bli en ny barriere mot landbruksområdene på utsiden av veien. Campus Kjølnes 1 og 2 vil være i nærheten av knutepunkt og hovedveglinjer, og innenfor definert bybåndsavgrensning. Områdene Myrene og Enger ligger også innenfor kommunens avgrensning av bybånd.

Fylkesmannen viser til at selv om de foreslåtte områdene kan sies å være i tråd med prinsippene i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, skal omdisponering av større sammenhengende jordbruksområder unngås. I tillegg viser fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland to alternative traséer for riksvegen, som bør utredes nærmere. Fylkesmannen mener hensynet til jordvernet er et tungtveiende hensyn, og tilrår derfor at innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret tas til følge.

Grenlandsbanen
Fylkesmannen mener at en fremtidig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er en ferdselsåre som vil være viktig for å sikre fremtiden for jernbanen som kollektivtransport i Grenland. Det er derfor etter fylkesmannens vurdering nødvendig å sikre traséene for en løsning, selv om dette får store konsekvenser for kommunen ved at gjeldende trasé berører eksisterende boligområder. Fylkesmannen mener kravet om konsekvensutredning er nødvendig, og tilrår at innsigelsen fra Jernbaneverket blir tatt til følge.

Kjørholt
Fylkesmannen viser til at boligområdet ligger utenfor bybåndsavgrensningen, og at det er tvilsomt om dette er et område som bør prioriteres for utvikling av nye boligområder. Videre peker fylkesmannen på at forslag til utbygging i vestre del av Eidangerhalvøya har vært til behandling i Miljøverndepartementet tidligere, der innsigelsen fra miljøvernavdelingen ble tatt til følge. Fylkesmannen kan ikke se at det er tungtveiende grunner som tilsier at dette bør fravikes denne gangen, og tilrår at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling blir tatt til følge.

Befaring og møte i saken ble avholdt 14.01.08. Tilstede var representanter fra Porsgrunn kommune, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket Region Øst, Samferdselsdepartementet, fylkeslandbruksstyret, Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Tilstede var blant andre også representanter for Lokalgruppa for Hovenga og Liane, Hovenga velforening, Fjordnett Grenland, Porsgrunn Frilufts- og miljøråd og Eidanger bondelag.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har avgitt høringsuttalelse i brev av 31.01.08. LMD mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer bør veie tyngst i denne saken og anbefaler at innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret tas til følge. Det vises til Soria Moria-erklæringen, brevet fra Landbruks- og matministeren og Miljøvernministeren av 21.02.06 og St prp nr 1 (2007-2008) samt St meld nr 26 (2006-2007) som angir politiske føringer med fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer. Det vises til at det er et nasjonalt mål å opprettholde et levende landbruk over hele landet og halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. LMD har følgende kommentarer til de enkelte områdene:

Rv 36 over Vallermyrene
Når det gjelder rv 36 over Vallermyrene viser LMD til at Vallermyrene er et stort, sammenhengende jordbruksområde, av fylkesmannen karakterisert som den beste landbruksjorden i Telemark. Videre vises til at kommunen i sin landbruksmelding fra 2005 har definert Vallermyrene som ”kjerneområde landbruk” og at området derfor skal ha et særskilt vern. LMD mener kommunen bør finne løsninger som ikke angriper kjerneområdet for landbruk og viser til at det er mulig å legge traséer på en mer skånsom måte i forhold til Vallermyrene. LMD mener kommunen burde presentert flere alternativer som tydelig fremgikk på kart og som helst var konsekvensutredet i en kommunedelplan. Det vises også til at Statens vegvesen i meklingsmøtet uttalte at de ønsket at kommunen forpliktet seg til å gjennomføre nye planprosesser for å fastlegge endelige traséer, og at utredningene til de foreslåtte traséene ikke var gode nok.

Campus Kjølnes 1
LMD mener det er liten tvil om at omdisponering av dette LNF-området er en følge av at ny trasé for rv 36 er lagt gjennom området med dyrket mark, noe som fører til mellomliggende arealer. LMD er spesielt oppmerksom på faren for omdisponering av inneklemte arealer og vurderer dette som en direkte konsekvens av samferdselstiltak.

Campus Kjølnes 2
LMD mener det er et potensiale for fortetting og mer effektiv arealbruk på eksisterende campus-område. Videre vises det til at både Campus 1 og Campus 2 ligger innenfor kjerneområde landbruk i kommunens landbruksmelding.

Enger og Myrene
Både Enger og Myrene ligger innenfor kjerneområde landbruk i kommunens landbruksmelding. LMD mener kommunen ikke har dokumentert godt nok behovet for omdisponering av arealene. Det vises til at fylkeslandbruksstyret har påpekt at konsekvensutredningen er stikkordsmessig og kortfattet, og at det ikke gis en utdypende interesseavveining som man bør kunne forvente når det er tale om å omdisponere så mye verdifullt jordbruksareal.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avgitt uttalelse til området Kjørholt i brev av 14.02.08. DN anbefaler at det ikke legges ut boligområde på Kjørholt og at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge.

DN mener de vestlige deler av Eidangerhalvøya inneholder meget store naturmiljøverdier og at området har potensial og stor betydning som høykvalitets bynært friluftsområde.

Det vises til at grunnforhold, beliggenhet og klima gjør at Eidangerhalvøya har et meget rikt biologisk mangfold og at enkeltområder- og objekter har særlig verdi. Mange områder er vernet etter naturvernloven og flere områder er i tillegg kartlagt som nasjonalt eller regionalt viktige.

DN viser også til at utbygging av et boligfelt på Kjørholt er i strid med forutsetninger i nasjonal areal-, transport- og klimapolitikk. Kjørholtområdet ligger utenfor områder med dekning når det gjelder kollektivtransport. Skoler og lokal service ligger langt unna, og DN kan heller ikke se at det er realistisk at det blir etablert slike funksjoner i nærheten. Utbygging på Kjørholt vil dermed etter DNs vurdering bidra til en mer bilbruksbasert bytvikling.

Samferdselsdepartementet har avgitt uttalelse til Grenlandsbanen ved brev av 05.03.08. Samferdselsdepartementet stiller seg bak Jernbaneverkets innsigelse og anbefaler Miljøverndepartementet å ta denne til følge. Det tilrås at nåværende trasé opprettholdes i kommuneplanens arealdel, inntil det er gjort konsekvensutredning av forslaget til ny trasé som grunnlag for en sammenligning og et valg. Dette arbeidet kan etter Samferdselsdepartementets mening gjøres frem til neste revisjon av kommuneplanen. I mellomtiden anbefales det at forslaget til ny trasé ”vernes” med bestemmelser, for eksempel ved at korridoren angis som LNF-område.

Samferdselsdepartementet har i brev av 07.07.08 uttalt seg nærmere til traséen for rv 36. Samferdselsdepartementet viser til at kommunene i Grenland i 2007 har drøftet muligheten for å få på plass en bompengeordning med tanke på en omfattende utbygging av infrastrukturen. I den forbindelse har Statens vegvesen satt i gang arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Grenland. Statens vegvesen mener det finnes flere mulige løsninger for fremføring av ny rv 36 mellom Vallermyrene og Menstadbrua. Alternativet som ligger i kommuneplanen anses for å være et mulig og aktuelt alternativ. Vegdirektoratet mener i følge Samferdselsdepartementet at utredningsarbeidet med å finne en fremtidig trasé ikke er ført langt nok, og ser det derfor som uheldig om alternativet blir uaktuelt ved Miljøverndepartementets behandling nå.

Samferdselsdepartementet bemerker at veiutbyggingsprosjekter av denne størrelsesorden krever omfattende utredninger hvor blant annet miljøkonsekvenser, konsekvenser for tettsteds- og næringsutvikling og konsekvenser for det totale transportsystemet i området vurderes bredt. Det er etter departementets vurdering for tidlig nå å anslå noe konkret tidsperspektiv for prosjektet. Avklaring av fremtidig traséløsning bør etter Samferdselsdepartementets vurdering skje på grunnlag av KVU/KS1 for transportsystemet i Grenland og mer detaljerte alternativsanalyser i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med KVU er satt i gang, og vil gi grunnlag for å ta stilling til den videre planleggingen etter plan- og bygningsloven. Først når dette arbeidet er fullført vil man etter Samferdselsdepartementets vurdering ha et fullgodt grunnlag for å velge trasé. Departementet opplyser at de vil vektlegge jordvernet i det videre arbeidet.


Miljøverndepartementets vurdering
Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Denne saken har vært svært omfattende og komplisert med mange parter involvert.
Miljøverndepartementet har stor forståelse for kommunens ønske om en fortetting og transformasjon i bebygde områder. Planlagt fortetting for Kjølnesområdet er i samsvar med fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland og med overordnede prinsipper for bærekraftig byutvikling.
På den annen side er bevaring av landbrukets produksjonsarealer en viktig del av miljøpolitikken. Dette har regjeringen bl.a. slått fast gjennom Soria Moria-erklæringen og i et felles brev 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Landbruks- og matdepartementet gir viktige føringer for forvaltning av jordbruksarealet i Norge. Det understrekes at vern av ikke-fornybare arealressurser er høyt politisk prioritert, og at regjeringen skal arbeide for ”ei berekraftig ressursforvaltning med eit sterkt jordvern, bevaring og vedlikehald av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfaldet.”
Departementet vurderer en omdisponering av jordbruksarealene til å være i strid med Regjeringens forventning om en strengere praksis for jordvern, med tanke på å nå målsettingen om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen om halvering av omdisponeringen av dyrket mark innen 2010 hvis en ikke legger seg på en restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet eventuelt kan løses på en annen måte.

Vallermyrene-rv 36
På bakgrunn av Samferdselsdepartementets uttalelse legger Miljøverndepartementet til grunn at traséen for ny rv 36 ikke er tilstrekkelig utredet, slik at det foreløpig er uklart om og eventuelt når en slik utbygging vil være aktuell.

Det legges også til grunn at det i den videre prosessen med å fastlegge endelig trasé vil bli lagt vekt på jordverninteressene i området, i samsvar med uttalelsen fra Samferdselsdepartementet. Vallermyrene er et stort, sammenhengende jordbruksområde, av fylkesmannen karakterisert som den beste landbruksjorden i Telemark og innenfor ”kjerneområdet landbruk” i kommunens landbruksmelding. Dersom det i fremtiden blir aktuelt å bygge ut riksvegen med en østre tangent, mener Miljøverndepartementet at kommunen bør finne alternative traséer som ivaretar hensyn til landbruket på en mer skånsom måte. Miljøverndepartementet tar etter dette innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Campus Kjølnes 1
Miljøverndepartementet mener omdisponering av dette området er en direkte følge av at ny trasé for rv 36 er lagt gjennom området slik at det dannes en naturlig barriere for videre byutvikling. Så lenge det foreløpig ikke er aktuelt å fastlegge endelig trasé for riksveien, mener departementet at hensynet til jordvernet må veie tungt. Departementet kan ikke se at det slik saken ligger an foreligger tilstrekkelig gode grunner for å omdisponere et stort sammenhengende jordbruksområde, og tar innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Campus Kjølnes 2
Miljøverndepartementet mener hensynet til landbruket må veie tungt også innenfor dette jordbruksområdet. Det er etter departementets vurdering gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende campusområde. Departementet kan derfor ikke se at det er behov for å utvide området på bekostning av jordvernet, og tar innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Enger og Myrene
Både Enger og Myrene ligger innenfor kjerneområde landbruk i kommunens landbruksmelding. Miljøverndepartementet mener i likhet med LMD at kommunen ikke har dokumentert godt nok behovet for omdisponering av arealene, på bakgrunn av at det er tale om å omdisponere store områder med verdifullt jordbruksareal. Miljøverndepartementet legger derfor stor vekt på hensyn til jordvernet, og tar innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Grenlandsbanen
I godkjent arealdel til kommuneplan skal det bare vises ett forslag til arealbruk med rettslig virkning. Dette innebærer at arealdelen til kommuneplan for Porsgrunn bare kan inneholde ett rettslig bindende forslag til fremtidig Grenlandsbane. Eventuelt andre forslag vil bare ha veiledende karakter.

Så lenge det av kommunen fremsatte nye forslag ikke er nærmere utredet og konsekvens-vurdert finner Miljøverndepartementet det riktig at dette alternativ ikke fremstår som rettslig bindende forslag i kommuneplanens arealdel. Miljøverndepartementet er derfor enig med Samferdselsdepartementet i at det forslag som lå inne i forrige kommuneplan og som fremgår av fylkesdelplanen må tas inn igjen i kommuneplanen og at dette gis rettsvirkning. Kommunens alternative forslag bør utredes frem til ny rullering av kommuneplanens arealdel, og kan vises på den omhandlede arealdel som en illustrasjon uten rettslig virkning.

Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed til følge. Miljøverndepartementet ber kommunen rette opp planen i samsvar med det ovennevnte.

Kjørholt
Miljøverndepartementet finner at utbygging til boligområde på Kjørholt vil være i strid med nasjonale og regionale naturverninteresser og viktige lokale friluftsinteresser. Det vises til at de vestlige deler av Eidangerhalvøya inneholder meget store naturmiljøverdier med et meget rikt biologisk mangfold og at området har stor betydning og potensial som høykvalitets bynært friluftsområde. Boligområdet ligger også utenfor bybåndsavgrensningen, og vurderes til å være i strid med forutsetninger i nasjonal areal-, transport- og klimapolitikk ved å bidra til en mer bilbasert byutvikling. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge.


Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet ikke Porsgrunn bystyres vedtak i møte den 21.06.07 om kommuneplanens arealdel for 2007- 2020, for de områdene det er knyttet innsigelse til.

Kommunen bes om å endre kommuneplankartet i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:  Porsgrunn kommune
  Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
  Jernbaneverket
  Direktoratet for naturforvaltning
Landbruksdepartementet
Fylkeslandbruksstyret