Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, Ørland kommune

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, med unntak av fritidstomtene 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst. De aktuelle tomtene ligger i hundremetersbeltet langs sjøen. En utbygging vil virke privatiserende og ha negative konsekvenser for kulturlandskapet og biologisk mangfold. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 19.12.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har fremmet innsigelse mot lokaliseringen av tre fritidstomter med tilhørende vegadkomst.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, med unntak av fritidstomtene 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst. De aktuelle tomtene ligger i hundremetersbeltet langs sjøen. En utbygging vil virke privatiserende og ha negative konsekvenser for kulturlandskapet og biologisk mangfold. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

Sakens bakgrunn

I kommunedelplan for Storfosna og Kråkvåg er det aktuelle planområdet avsatt til LNF-sone 1, område for forsvaret, byggeområde for eksisterende fritidsbebyggelse og byggeområde for naust. Det arealet som er avsatt som område for forsvaret er frigitt og overtatt av Kråkvåg velforening og en privat bedrift.

Forslaget til reguleringsplan for Nordhavna åpner for tre nye fritidstomter i LNF-sone 1 og to nye fritidstomter, byggeområde forsamlingshus og byggeområde industri/allmennyttige formål i det tidligere området for forsvaret. I tillegg viser planutkastet eksisterende bebyggelse og et naustområde. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring den 20.02.2007.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune fremmet innsigelse mot reguleringsforslaget i brev datert 10.04.2007 og 13.04.2007. Begge innsigelsene gjelder fritidstomt 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst, som er avsatt til LNF sone 1 i kommunedelplanen. Innsigelsene er begrunnet med at tomtene ligger i hundremetersbeltet langs sjøen og bidrar til privatisering av strandsonen. Det er også lagt vekt på landskaps- og naturfaglige hensyn.

Ørland kommune vedtok den 21.06.2007 en justert plan, der tomt 1 er tatt ut og tomt 2 og 3 er flyttet. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen ble således delvis imøtekommet. Planen ble ikke sendt på ny høring etter justeringen.

Mekling fant sted den 10.10.2007. Ørland kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune ble i denne forbindelse enige om en løsning som innebærer at tomt 2 blir tatt ut av planen, men at tomt 3 blir stående. En slik løsning ville ha forutsatt tilstutning fra fylkesutvalget og kommunestyret. Fylkesmannen kunne imidlertid ikke akseptere denne løsningen, og meklingen førte derfor ikke frem.

Befaring ble avholdt den 04.02.2008 med representanter fra Ørland kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, representant for grunneierne, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 26.02.2008 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. DN fremhever at de planlagte fritidsboligene 1, 2 og 3 vil medføre en nedbygging av et ubebygd, sjønært område med betydelig verdi, både sett ut fra en helhetlig landskapsvurdering, allmennhetens interesser og biologisk mangfold. Innsigelsene anbefales derfor tatt til følge. DN påpeker også at hele Kråkvåg er registrert som et viktig kulturlandskap, og at Kråkvågsvaet mellom Kråkvåg og Storfosna er registrert som fuglefredningsområde av internasjonal betydning. Kråkvåg og øyene rundt besitter derfor store verdier både i forhold til biologisk mangfold og landskap.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å avgjøre plansaker der det er konflikt mellom kommunen og statlig fagorgan/fylkeskommune/nabokommune. Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg i tilstrekkelig grad ivaretar de nasjonale interessene knyttet til strandsonen, kulturlandskapet og biologisk mangfold.

De tre fritidstomtene som det er fremmet innsigelse mot ligger i hundremetersbeltet langs sjøen og er i kommunedelplan for Storfosna og Kråkvåg merket som LNF-sone 1.

Det foreligger tydelige nasjonale føringer om vern av strandsonen. I plan- og bygningsloven § 17-2 er det fastsatt et generelt byggeforbud i hundremetersbeltet langs sjøen. Selv om forbudet ikke gjelder for områder som omfattes av reguleringsplan, er det ment å gjelde som en retningslinje for planleggingen.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det fremheves her som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Det vises samtidig til at forholdene vil variere fra sted til sted, ut fra topografiske forhold, landskaps-, natur- og friluftsinteresser, og hvor attraktivt området er for utbygging eller annen utnyttelse. Gjennom planleggingen skal kystsonen og strandarealene forvaltes ut fra lokale forhold og nasjonale hensyn, og utbygging skal finne sted etter en bevisst og langsiktig planlegging. På generell basis oppfordres kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i hundremetersbeltet langs sjøen.

I St.meld. nr. 26 (2006-2007) understrekes viktigheten av landskapet som nasjonal ressurs og grunnlag for lokal utvikling. Det uttales i denne forbindelse at regjeringen legger vekt på økt bevissthet om hvilke kvaliteter landskapet har og hva det inneholder av natur- og kulturverdier.

Departementet har vurdert de aktuelle fritidstomtenes topografi og beliggenhet i forhold til øvrig bebyggelse i planområdet. De nye tomtene vil innebære nedbygging av et ubebygd område ned mot sjøen, og en utbygging vil medføre en eksponert plassering av bygningene i forhold til terrenget og landskapet. Det eksisterende forsamlingshusets beliggenhet tilsier at allmennhetens tilgjengelighet til arealene mellom sjøen og forsamlingshuset bør bevares. En privatisering av områdene ned mot sjøen kan etter departementets mening medføre at Nordhavna blir mindre attraktivt, både for fastboende, eiere av fritidsboliger i området og andre som benytter forsamlingshuset.

Videre er departementet enig med Direktoratet for naturforvaltning i at det er viktig å ivareta Kråkvåg og de omkringliggende øyenes verdi som kulturlandskap og for biologisk mangfold.

Departementet påpeker viktigheten av en overordnet, bevisst og langsiktig planlegging for å oppnå en bærekraftig forvaltning av landets arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Kommunen bør i kommuneplanen foreta overordnete avklaringer av arealdisponering og ressursutnyttelse i strandsonen.

Miljøverndepartementet kommer etter dette til at det foreligger en overvekt av nasjonale hensyn som innebærer at innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 godkjenner Miljøverndepartementet reguleringsplan for Nordhavna på Kråkvåg, med unntak av fritidstomtene 1, 2 og 3 med tilhørende vegadkomst.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av reguleringsplan vises til reglene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 første ledd.

Kommunen anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

 

Med hilsen

Erik Solheim

                                                                                         

Kopi:

Ørland kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Direktoratet for naturforvaltning