Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skien kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge. Ny trasé for Grenlandsbanen tas ut som rettslig bindende del av kommuneplanens arealdel. Eksisterende forslag til ny Grenlandsbane i gjeldende fylkesdelplan tas inn igjen i arealdelen, og kommunens alternative forslag til ny trasé for Grenlandsbanen vises som illustrasjon uten rettsvirkning.

Skien kommune – innsigelse til del av kommuneplanens arealdel 2007 -2020.

Vi viser til fylkesmannens brev av 7. desember 2007 til Miljøverndepartementet om denne saken.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse. Jernbaneverket har innsigelse til arealdelen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge.  Ny trasé for Grenlandsbanen tas ut som rettslig bindende del av kommuneplanens arealdel. Eksisterende forslag til ny Grenlandsbane i gjeldende fylkesdelplan tas inn igjen i arealdelen, og kommunens alternative forslag til ny trasé for Grenlandsbanen vises som illustrasjon uten rettsvirkning.

Bakgrunn for saken
 
Konflikten i saken gjelder spørsmålet om det er nytt eller gammelt alternativ til trasé for ny Grenlandsbane som skal vises på kommuneplanens arealdel.

Jernbaneverket varslet innsigelse til kommuneplanens arealdel i e-post av 12.april 2007 og utdypet denne i senere brev av 25. april 2007. I innsigelsen peker Jernbaneverket på at det i gjeldende arealdel til kommuneplanen for Skien er lagt inn en fremtidig trasé for ny Grenlandsbane (sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen). Denne traséen er basert på vedtatt fylkesdelplan av 16. juni 1999, godkjent i Miljøverndepartementet 14. juni 2001. I kommunens forslag til ny arealdel ble denne traséen tatt ut og erstattet med et nytt traséforslag som ligger utenfor den korridoren som går fram av fylkesdelplanen.

Jernbaneverket mener at alternativ trasékorridor må utredes gjennom en ny og utvidet konsekvensutredning, og at nåværende trasé må opprettholdes inntil en eventuell ny trasékorridor er nærmere avklart.

Skien kommune vedtok arealdelen i møte den 30. august 2007. Den omhandlede trasékorridor er unntatt rettsvirkning. Kommunen viser til at Skien og Porsgrunn har hatt en parallell rullering av sine arealdeler til kommuneplanen, med felles utredning av temaene bolig, næring, infra- og grønnstruktur. Det innebærer at ny jernbanetrasé er en felles løsning som både Skien og Porsgrunn kommuner har vedtatt.

Mekling i saken ble avholdt 2. februar 2007. Det ble konkludert med at et ikke ble funnet en løsning for den jernbanetraséen som er lagt inn i kommuneplanens arealdel.

Telemark fylkeskommune hadde i sin uttalelse til arealrevisjonen innvendinger.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev hit av 7. desember 2007 til at trasé for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen går fram av ovennevnte fylkesdelplan. I forrige arealdel fra 2002 lå linja inne som ”viktig ledd i kommunikasjonssystemet”. Fylkesmannen peker på Jernbaneverkets forslag til løsning hvor arealdelen viser 2 alternativer, som da ikke gjøres juridisk bindende. En slik løsning vil innebære at søknader om tiltak i korridorene vil medføre at det må nedlegges midlertidig dele- og byggeforbud og detaljplanlegging for å sikre linjene. Fylkesmannen peker på at dette har store konsekvenser for kommunene, fordi traséene berører eksisterende bolig- og næringsområder.

Etter fylkesmannens mening vil Grenlandsbanen være viktig for å sikre framtiden for jernbanen som kollektivtransport i Grenland. Det er derfor i følge fylkesmannen nødvendig å sikre traséene for en løsning. Jernbaneverket har basert sitt trasévalg på konsekvensutredede løsninger vist i fylkesdelplanen. For å gå bort fra disse krever de en ny konsekvensutredning. Ettersom fylkesplanen nå ligger noen år tilbake kan det etter fylkesmannens mening være fornuftig å vurdere de foreslåtte løsningene på nytt. Fylkesmannen mener likevel at kravet om konsekvensutredning er nødvendig, og tilrår at innsigelsen blir tatt til følge.

Befaring i denne saken ble ikke avholdt, men problemstillingen i saken ble tatt opp under den befaringen som ble gjennomført i Porsgrunn kommune den 14. januar 2008. Omhandlede innsigelsesproblematikk vedrørende valg av trasé for ny Grenlandsbane var den samme i de to kommuner.

Samferdselsdepartementet (SD) avga felles uttalelse til de to innsigelsessaker i brev hit av 5. mars 2008. Av uttalelsen framgår bl.a. at SD stiller seg bak innsigelsen fra Jernbaneverket
og anbefaler at Miljøverndepartementet tar denne til følge. SD tilrår at nåværende trasé opprettholdes i kommuneplanens arealdel, inntil det er gjort en konsekvensutredning av forslaget til ny trasé som grunnlag for en sammenligning og et valg.. Dette arbeidet kan gjøre frem til neste revisjon av kommuneplanen. I mellomtiden kan forslaget til ny trasé ”vernes” med bestemmelser, for eksempel ved at korridoren er angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), og at det gis bestemmelser om saksbehandling ved søknader om tiltak i korridoren.


Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i denne saken gjelder hvilken trasé for fremtidig ny Grenlandsbane som skal vises i kommuneplanens arealdel. I arealdelen fra 2002 er slik trasé vist i tråd med trasé vedtatt i fylkesdelplan, godkjent av Miljøverndepartementet 1. juni 2001. I kommunens forslag til ny arealdel er en alternativ trasé vist. Den alternative trasé i Skien er en fortsettelse av ny alternativ trasé i Porsgrunn.

I godkjent arealdel til kommuneplan kan det bare vises én trasé med rettslig virkning. Dette innebærer at arealdelen til kommuneplan for Skien bare kan inneholde ett rettslig bindende forslag til fremtidig Grenlandsbane. Eventuelt andre forslag vil bare ha veiledende karakter.

Så lenge kommunens nye forslag ikke er nærmere utredet og konsekvensutredet finner Miljøverndepartementet det riktig at dette alternativ ikke fremstår som rettslig bindende. Miljøverndepartementet er derfor enig med Samferdselsdepartementet i at det forslag som fremgår av ovennevnte fylkesdelplan må tas inn igjen i kommuneplanen, og at dette gis rettsvirkning. Kommunens alternative forslag bør utredes frem til ny rullering av kommuneplanens arealdel, men kan vises på den omhandlede arealdel som en illustrasjon uten rettslig virkning.

      Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet ikke Skien kommunestyrets vedtak i møte den 30. august 2007 om kommuneplanens arealdel for så vidt gjelder det inntegnede forslag til ny trasé for Grenlandsbanen. Innsigelsen fra Jernbaneverket er dermed tatt til følge.

Arealdelen til kommuneplanen for Skien er egengodkjent, med unntak av nevnte jernbanetrasé. Departementets vedtak gjelder bare denne traséen. Departementet forutsetter at inntegning av kommunens forslag til ny trase i arealdelen tydelig markeres som ikke rettslig bindende.

For kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen gjelder plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.
 

Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Skien kommune
Telemark fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Jernbaneverket