Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stjørdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for barnehage i Reelia (jordvern/grense for landbruk)

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for barnehage på eiendommen 113/39 i Reelia. Departementet viser til at en barnehage på dette arealet vil bryte med den utviklingsretning kommunen har lagt opp til, og ligge på feil side av den grense som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er trukket mellom utbyggingsområder og landbruksområder.

Vi viser til brev av 30. april 2007 fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag i ovennevnte sak.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern¬departementet til avgjørelse. Fylkesmannens landbruksavdeling har fremmet innsigelse mot lokalisering av barnehage på en tidligere gartnerieiendom i landbruks-, natur- og friluftsområde.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for barnehage på eiendommen 113/39 i Reelia. Departementet viser til at en barnehage på dette arealet vil bryte med den utviklingsretning kommunen har lagt opp til, og ligge på feil side av den grense som i gjeldende arealdel til kommuneplanen er trukket mellom utbyggingsområder og landbruksområder.

Bakgrunn for saken

Eiendommen gnr. 113 bnr. 39 ligger i dag i et landbruks-, natur- og friluftsområde omkranset av landbruksarealer. På denne eiendommen står restene etter en nedlagt gartnerivirksomhet. Eieren ønsker å omdisponere eiendommen til privat barnehage. Forslag til privat reguleringsplan ble sendt inn i 2005, men behandlingen av denne ble stilt i bero til aktuelle tomter for barnehager var avklart gjennom det pågående kommuneplanarbeidet. Utbygger krevde imidlertid at saken skulle legges fram for kommunestyret, og etter en del endringer ble planen lagt ut til offentlig ettersyn våren 2006. Planen omfatter et areal på 4,9 dekar, hvorav 3 dekar er dyrka jord med høy produksjonsevne, egnet til matkornproduksjon, og resten bebygd med veksthus og tilhørende lagerbygg.

Fylkesmannens landbruksavdeling fremmet innsigelse i brev av 29. mai 2006. Innsigelsen ble begrunnet med at planforslaget bryter med den langsiktige grensen mellom landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) og arealer avgitt til utbyggingsformål i kommunedelplanen for Stjørdal tettsted. Det ble vist til at planen ville medføre driftsmessige ulemper for landbruket i området. Barnehagen ville heller ikke ha noen direkte tilknytning til eksisterende eller planlagte utbyggingsområder. Det ble dessuten vist til felles brev av 21. februar 2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet med klare føringer på innskjerpet jordvern.

Selv om formålet med den aktuelle reguleringen er en samfunnsinteresse av noe vekt, anførte landbruksavdelingen at dette ikke kunne anses så tungtveiende at det var riktig å bryte med den langsiktige grensen mellom tettstedet og LNF-områdene.

Mekling i saken ble avholdt 16. oktober 2006. Etter kommunens oppfatning bryter ikke denne reguleringsplanen med arealplanens utviklingsretning mot nordøst. Tomta ligger dessuten i randsonen mellom byggeområder og LNF-områder, og den ligger nær Husebyhagen, som blir et nytt boligområde med 350 boenheter. Kommunen viser videre til at det er en sterk samfunnsinteresse i å få bygget flere barnehager, og at det står 100 barn i barnehagekø i Stjørdal.

Landbruksmyndighetene anførte at det er viktig for jordvernet å ha klare grenser, og at de har oppfattet det slik at det lenge har vært enighet om grensa mot nordøst, Evjegrøfta og Remyrvegen. Landbruksmyndighetene ga klarsignal for to alternative tomter for barnehage.

Resultatet av meklingsmøtet ble at fylkesmannen tilrådde at innsigelsen tas til følge. Dette fordi det er svært viktig for jordvernet å opprettholde en klar grense, og fordi det foreligger gode muligheter for en annen plassering av barnehagen. Kommunens representanter var også innstilt på å tilrå at innsigelsen ble tatt til følge.

Kommunestyret vedtok i møte den 1. februar 2007 ikke å ta innsigelsen til følge. Kommunen argumenterer med at det er behov for barnehageplasser og arbeidsplasser, og viser til nasjonale mål om barnehagedekning. Kommunen mener også at planforslaget ikke bryter med vedtatt utbyggingsretning i nylig behandlet arealplan, og mener at planforslaget ikke er i strid med signaler i jordvernspørsmål fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune avga uttalelse til planen i brev av 29. mars 2007. Det pekes her bl.a. på ”Fylkeplanmelding nr 2 Arealmeldinga” hvor det for by- og tettstedsutvikling heter at det bør tilstrebes en klar grense mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Fylkeskommunen anfører videre at selv om det er relativt kort avstand til tettbebyggelsen, ligger den planlagte barnehagen løsrevet i forhold til eksisterende og nye boligområder. Fylkeskommunens planfaglige tilråding er at reguleringsplanen ikke stadfestes.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser i sitt oversendelsesbrev av 30. april 2007 til at tiltakshaver foreslår at barnehagen reduseres med 30 % for å få en rask løsning. Landbruksavdelingen hos fylkesmannen anfører at denne reduksjonen ikke har avgjørende betydning for deres tilråding. Etter en samlet vurdering kommer fylkesmannen til at han vil tilrå Miljøverndepartementet å imøtekomme innsigelsen. Det er lagt vekt på at planen bryter med en klar langsiktig grense mellom bebygd område og LNF-områdene for Stjørdal tettsted. Det er også vist til at det foreligger 8 planforslag for barnehager i Stjørdal.

Befaring i saken ble avholdt 25. september 2007 med representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, tiltakshaver, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Etter befaring kom Stjørdal kommune med en nærmere oversikt over barnehagesituasjonen i kommunen. Det opplyses bl.a. at det er ledige barnehageplasser i kommunen, men de er i utkanten av kommunen. Fire kommunale barnehager er vedtatt bygget ut. I påvente av byggingen skal bli ferdig, er det ordnet med midlertidige lokaler.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) avga uttalelse i saken 22. november 2007.
I uttalelsen støtter LMD fylkesmannens vurdering av saken, og mener at en punktering av grensen mellom LNF-områdene og utbyggingsområdene ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrka jord. Innsigelsen til reguleringsplanen for barnehage i Reelia anbefales derfor tatt til følge.

Tiltakshaver kom 18. desember 2007 med en oppsummering av sitt syn i saken. Det ble bl.a. pekt på at det er behov for barnehagen, at kommunestyret ønsker barnehage på tomta, at tomta ikke er landbruk og at tomta kan reduseres.


Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i denne saken gjelder spørsmålet om en eiendom med en nedlagt gartneri¬virksomhet skal kunne omdisponeres fra landbruks-, natur- og friluftsområde til område for privat barnehage.

Etablering av nye barnehageplasser er en viktig samfunnsinteresse og en oppgave som kommunene skal prioritere. Det er derfor ønskelig at kommunene prioriterer arbeidet med arealplanleggingen for å tilrettelegge for ny barnehageutbygging. Stjørdal kommune har gjennom sitt reguleringsplanarbeid i perioden fra 1. januar 2006 fremmet forslag om flere tomter for nye barnehager. Fire kommunale barnehager er vedtatt utvidet og barnehagedekningen i kommunen fremstår som relativ god. Etter opplysninger fra kommunen er det ledige barnehageplasser, men de er skjevt fordelt i kommunen.

På den annen side er bevaring av landbrukets produksjonsarealer en viktig del av miljøpolitikken. Dette har regjeringen bl.a. slått fast gjennom Soria Moria-erklæringen og i et felles brev 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Landbruks- og matdepartementet gir viktige føringer for forvaltning av jordbruksarealet i Norge. Det understrekes at vern av ikke-fornybare arealressurser er høyt politisk prioritert, og at regjeringen skal arbeide for ”ei berekraftig ressursforvaltning med eit sterkt jordvern, bevaring og vedlikehald av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfaldet.”

Miljøverndepartementet er enig med landbruksmyndighetene i at det i denne forbindelse er viktig å få fastsatt og opprettholdt klare og langsiktige grenser mellom etablerte landbruksarealer og utbyggingsområdene. I Stjørdal har kommunen og landbruksmyndighetene klart å komme fram til enighet om en slik langsiktig grense, og kommunen har vist vilje til å ivareta hensynet til landbrukets behov for langsiktighet i arealforvaltningen. Plassering av omsøkte barnehage vil imidlertid komme i strid med den omforente grensen og de kommunale langsiktige planstrategiene.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet å måtte legge avgjørende vekt på hensynet til landbruksinteressene i denne saken. Det er viktig at man overholder den grensen mellom utbyggingsområder og landbruksarealer man tidligere er blitt enig om. Samtidig ser vi at kommunen arbeider aktivt med å legge til rette for utbygging av flere barnehager, og at det finnes alternativer til plasseringen av omsøkte barnehage.


                                                               Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 stadfester ikke departementet Stjørdal kommunestyrets vedtak av 1. februar 2007 om reguleringsplan for barnehage på eiendommen 113/39 i Reelia. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling er med dette tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi til:
Stjørdal kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet