Avgjørelse av reguleringsplan 0574 Kontinentalvegen 2 i Sola kommune

Lokalisering av en dagligvareforretning innenfor planområdet er ikke gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for Jæren. Saken vurderes likevel å ha så begrensede virkninger at det bør være innenfor kommunens handlingsrom å vedta planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev av 20. november 2017 fra Fylkesmannen i Rogaland, med oversendelse av reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune for endelig avgjørelse.

Lokalisering av en dagligvareforretning innenfor planområdet er ikke gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for Jæren. Saken vurderes likevel å ha så begrensede virkninger at det bør være innenfor kommunens handlingsrom å vedta planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 legger til rette for kombinert bygge- og anleggs-formål, med underformål forretning/kontor/hotell, innenfor et planområde på ca. 12,5 daa.      I planforslaget ligger dagligvarebutikk på maks BRA 1 250 m2, hotell med maks BRA 4 000 m2 og kontor med maks BRA 7 000 m2, samt parkering. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planforslaget begrunnet med at plassering av butikk innenfor planområdet er ikke er i samsvar med overordnet areal- og transportpolitikk.

Sola kommune vedtok planen 21. september 2017, og sendte saken til Fylkesmannen i Rogaland 26. oktober 2017. Kommunen tok ikke hensyn til innsigelsen, og begrunner dette med at reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med føringer i gjeldende kommuneplan for Sola, der planområdet er avsatt til byggeformål. Kommunen mener at reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens forutsetning om at dagligvarebutikk inntil 1 250 m2 kan bygges i tilknytning til boligområde eller kombinerte bolig-/næringsområder. Etter at Transportkorridor vest er etablert, vil trafikk til og fra Snøde genereres ut i krysset like ved omsøkt matbutikk, som dermed vil ligge i tilknytning til ny adkomstveg for store deler av Snøde boligområde. Kommunen mener derfor at det aktuelle området må kunne tolkes å være et kombinert bolig-/næringsområde. Sola kommune mener også det er et argument for lokaliseringen at butikken vil ligge i tilknytning til et leilighetshotell og i nær avstand til utenriksterminal.

Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 27. april 2017. Innsigelsen er begrunnet med at lokalisering av butikk i dette området er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, regionalplan for Jæren og gjeldende kommuneplan for Sola. Fylkesmannen viser til at regionalplan for Jæren sier at nærbutikk er et tilbud til det lokale bomiljøet og kun skal etableres i eller i nær tilknytning til boligområder, og at prinsipper for lokalisering og avstand mellom etablering av lokaltilbudet nærbutikk og nærservice skal avklares og begrunnes i kommune- eller kommunedelplan.

Fylkesmannen peker på at området i gjeldende kommuneplan for Sola er disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, med underformål kontor. Kommuneplanen sier at detaljhandel skal lokaliseres i senterområdene, og at nærbutikker med dagligvareprofil kan etableres i tilknytning til boligområder eller kombinerte bolig-/næringsområder utenfor sentre. Fylkesmannen mener at butikken vil bli bilbasert, og ikke være i samsvar med målene om å legge til rette for et samfunn med mindre bilbruk. Lokaliseringen vil være i strid med kommuneplanens krav om at avstand mellom nærbutikker og mellom nærbutikker og sentrene skal være minst 800 meter, da butikken vil ligge cirka 650 meter fra planlagt nærbutikk i Litle Risa.

Mekling ble holdt 4. september 2017, uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Rogaland sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 20. november 2017. Fylkesmannen har foretatt en ny gjennomgang av saken etter oversendelse fra kommunen, og ser at det kan virke unødig inngripende å fremme innsigelse mot en mindre matbutikk i en kommune. Fylkesmannen står likevel fast på innsigelsen ut fra en vurdering av at etableringen er grunnleggende i strid med nasjonale og regionale føringer, og fordi et ja til matbutikk her vil gi stor presedensvirkning både i kommunen og regionalt. Fylkesmannen peker på at etableringen bryter med grunnleggende prinsipper i nylig inngått byvekstavtale, og understreker betydningen av at planer og vedtak drar i samme retning.

Møte og befaring ble avholdt 12. februar 2018 med representanter fra Sola kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norconsult var også med på befaringen og ga en kort redegjørelse om saken.

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 15. mars 2018 at innsigelsen blir tatt til følge. Begrunnelsen er at en utvikling med butikk med dagligvarer lokalisert med så stor avstand til eksisterende og planlagt boligområde vil medvirke til økt biltransport, og være i strid med mål om mer klima- og miljøvennlige transportformer. Utviklingen vil være i strid med fastsatte mål i nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging, regionalplan for Jæren og gjeldende kommuneplan for Sola, og vil svekke nullvekstmålet som ligger til grunn for byvekstavtalen på Nord-Jæren. Departementet sier at selv om saken isolert sett er liten, og det kan argumenteres for at den har begrenset betydning, så vil summen av alle enkeltstående beslutninger spille en rolle for om Norge vil kunne nå de fastsatte mål om utslippsreduksjoner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om reguleringsplanen for Kontinentalvegen 2 skal godkjennes slik planen er vedtatt av kommunen, eller om innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland skal tas til følge.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014, gir føringer om at det skal legges til rette for at handelsvirksomhet kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter.

Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 har som mål å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet. I byvekstavtalen for Nord-Jæren for 2017 – 2023 er nullvekst i personbiltrafikken fram mot 2032 et mål. Partene har lagt opp til at regionalplan for Jæren blir realisert i tråd med målsettingene i avtalen. For regionen sett under ett er det et mål å styrke byene og tettstedssentrene som viktigste arenaer for handel, kultur, service og næring. Regionalplanens retningslinjer sier at nærbutikk skal være et tilbud til det lokale bomiljøet, og kun bør etableres i eller i nær tilknytning til boligområder. Prinsipper for lokalisering og avstand mellom etablering av nærbutikk og nærservice skal avklares i kommune- eller kommunedelplan.

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regionalplan for Jæren gir føringer for den lokale arealplanleggingen. Samtidig må kommunene ha anledning til utøve et visst skjønn for å finne gode løsninger lokalt. I denne saken er det ulikt syn mellom regionale statlige myndigheter og kommunen om hvorvidt reguleringsplanen er i samsvar med overordnede føringer og kommuneplanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at den foreslåtte lokaliseringen av en dagligvareforretning ikke er gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer og regional plan. Samtidig registrerer departementet at flere høringsinstanser har pekt på at saken isolert sett er liten, og at det kan virke unødig inngripende å overprøve kommunens avgjørelse. Rogaland fylkeskommune, som har et selvstendig ansvar for å følge opp den regionale planen, har ikke hatt innsigelse til reguleringsplanen.

Det er viktig at kommunene følger opp statlige planretningslinjer og regionale planer i utøvelsen av sin rolle som planmyndighet. Dette gjelder ikke minst i byområder hvor det er inngått forpliktende byvekstavtaler for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken mot 2032. Departementet mener likevel at denne saken isolert sett har så begrensede virkninger at det bør ligge innenfor det kommunale handlingsrommet å vedta planen. Kommunen bør imidlertid bidra til å legge til rette for at tilgjengeligheten til og fra området for gående, syklende og bussreisende blir best mulig. Transportkorridor vest innebærer blant annet at det vil bli etablert nye busstopp beliggende cirka 400 – 700 meter nord for Kontinentalvegen 2.

Ut fra dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet til at det kan tillates etablert forretningsformål innenfor planområdet i Kontinentalvegen 2.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sola kommunestyre sitt vedtak om reguleringsplan 0574 for Kontinentalvegen 2.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Sola kommune er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Sola kommune
Rogaland fylkeskommune