Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger.

hustak

Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

øysamfunn fra luften

Avgjørelser i innsigelsessaker

Ordningen med innsigelse har som formål å sikre at vesentlige interesser, både nasjonale og regionale, ivaretas i kommuneplaner og reguleringsplaner. Her finner du Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelser i innsigelsessaker i årene 2000 til 2020.

fortau

Nettverk for kommunal planlegging

Nettverket er for de som arbeider med veiledning av kommunene om plan- og bygningsloven hos fylkeskommunen, fylkesmannen, direktorater, departementer og Kommunenes sentralforbund.

Aktuelt nå

Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Barn og unge skal også tas med i planleggingen.

Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova. Tidlege diskusjonar i planforum kan førebyggje konfliktar, og legge grunnlag for gode planar og effektive planprosessar.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo