Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger.

hustak

Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

øysamfunn fra luften

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

fortau

Nettverk for kommunal planlegging

Nettverket er for de som arbeider med veiledning av kommunene om plan- og bygningsloven hos fylkeskommunen, fylkesmannen, direktorater, departementer og Kommunenes sentralforbund.

Aktuelt nå

Erfaringer med samordning i planleggingen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak undersøkt erfaringer med samordning gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Resultatene fra arbeidet er samlet i en utredningsrapport.

Analyse av arealutvikling og arealkonflikter

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak analysert arealutviklingen og arealkonflikter i Norge i løpet av de siste ti år. Sluttrapporten ble levert 4. juli 2016.

Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2019

Presentasjoner fra nettverkssamlingen 4.- 5. desember 2019, Oslo.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo