Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

Hver enkelt kommune har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan og reguleringsplan) etter loven. Kommunene må i sin planlegging følge de retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen. Det er opp til disse organer å sikre at viktige nasjonale og regionale hensyn til en hver tid kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt.

En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill fra kommunens side både med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Det er spesielt viktig å stimulere til medvirkning fra berørte og til offentlig debatt om planene før de endelig vedtas.

Kommunene kan egengodkjenne planene dersom det ikke foreligger innsigelser fra statlige fagmyndigheter, fylkeskommune eller nabokommune.

Departementets strategi og virkemidler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvar for å utarbeide nasjonale mål og retningslinjer for arealplanleggingen i Norge. Planer som utarbeides i strid med disse mål og retningslinjer skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementetkan i visse tilfeller selv utarbeide arealdel til kommuneplan og reguleringsplan.

Under innsigelsessaker finner du Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler innsigelser hvor det ikke er kommet til enighet etter mekling hos fylkesmannen. De fleste innsigelsessaker løses lokalt. Det er fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet som kan fremme innsigelse til kommunale planer.

På veiledersiden finner du oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven og informasjon om plankart og planregister.

Fagtema i planlegging er sider om kommunenes myndighet og plikter i forbindelse med hensyn til forskjellige fagtema i planlegging etter plan- og bygningsloven. Mye av innholdet er hentet fra sidene om hensyn i plan på miljøkommune.no.

Regelverk