Forskrift om konsekvensutredninger for planer

etter plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2014, og trådte i kraft den 1. januar 2015.

Formålet med bestemmelsene er å klargjøre virkningene av planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av planen og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.

Parallelt er det trådt i kraft en egen forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover fremmet av Klima- og miljødepartementet.

De første bestemmelsene om konsekvensutredninger ble vedtatt i 1990. Regelverket er i etterkant revidert flere ganger. Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Forskriften er oversatt til engelsk: Regulations on Environmental Impact Assessment for plans pursuant to the Norwegian Planning and Building Act