Konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

bygging av bane

Forskrift om konsekvensutredninger

Gjeldende forskrift om konsekvensutredning ble fastsatt i kongelig resolusjon 21. juni 2017, og trådte i kraft 1. juli 2017.

flagg

Internasjonalt regelverk og samarbeid om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredning er avledet av EU-direktiver om miljøutredninger. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er ansvarlige for det norske regelverket for konsekvensutredninger.

bro

Veiledning om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga februar 2020 en ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med veilederen er å gi en oppdatert og mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriften er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid.

Aktuelt nå

Forskrift om konsekvensutredninger: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? - vurdering etter § 10

Formålet med veilederen er å beskrive hva som skal til for at en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger og følgelig konsekvensutredes.

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.

Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data

I forskrift om konsekvensutredninger er det gitt bestemmelser om at utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk, og at data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og gjøre tilgjengelige for offentlige myndigheter. Denne oversikten viser hva som anses som "anerkjent metodikk", og hvilke databaser som er relevante for innlegging av data fra konsekvensutredninger.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo