Konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

bygging av bane

Forskrift om konsekvensutredninger

Gjeldende forskrift om konsekvensutredning ble fastsatt i kongelig resolusjon 21. juni 2017, og trådte i kraft 1. juli 2017.

flagg

Internasjonalt regelverk og samarbeid om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredning er avledet av EU-direktiver om miljøutredninger. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er ansvarlige for det norske regelverket for konsekvensutredninger.

bro

Veiledning om konsekvensutredninger

I forskrift om konsekvensutredninger er det gitt bestemmelser om at utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk, og at data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og gjøre tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Aktuelt nå

Forskrift om konsekvensutredninger: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? - vurdering etter § 10

Formålet med veilederen er å beskrive hva som skal til for at en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger og følgelig konsekvensutredes.

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.

Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data

I forskrift om konsekvensutredninger er det gitt bestemmelser om at utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk, og at data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og gjøre tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo