Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

bygging av bane

Konsekvensutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger ble fastsatt i kongen i statsråd 21.juni 2017. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

flagg

Internasjonalt regelverk og samarbeid om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

bro

Veiledning om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Her finner du veiledning til forskriften.

Aktuelt nå

Forskrift om konsekvensutredninger: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? - vurdering etter § 10

Formålet med veilederen er å beskrive hva som skal til for at en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger og følgelig konsekvensutredes.

Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Veiledningsnotatet (kommentarutgave) omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven etter ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen