Forskrift om konsekvensutredninger

Gjeldende forskrift om konsekvensutredning ble fastsatt i kongelig resolusjon 21. juni 2017, og trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å klargjøre konsekvenser av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegger og når det skal tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter kan bli hørt.

Forskriften fra 2017 erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.

Den nye forskriften følger opp endringene i det reviderte EU-direktivet om miljøkonsekvensutredninger (direktiv 2014/52/EU), det såkalte EIA-direktivet, og også direktivet om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (2001/42/EØF), kjent som SEA-direktivet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for regelverket om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for den delen av regelverket som gjelder planer og tiltak som reguleres og behandles gjennom annet lovverk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga 27. februar 2020 ut ny systemveileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredning 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid. Link til veilederen ligger under.