Spørsmål og svar til forskrift om konsekvensutredninger

Etter at den nye forskriften ble iverksatt, har departementet fått flere spørsmål. Vi har laget svar på de vanligste spørsmålene som flere har stilt.

Generelle spørsmål

Spørsmål: Vil det komme veiledning til forskriften?

Svar: Det er utarbeidet veiledning til forskriften. Dette omfatter veiledning om bruk av anerkjent metodikk, systematisering av data og innleggelse av data i databaser og til forskriftens vedlegg III.

I tillegg vil departementet revidere veilederen Reguleringsplan. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (T-1490). Det er publisert et veiledningsnotat om planprogram og konsekvensutredninger for reguleringsplaner (kommentarutgave).

Det vises i tillegg til foreliggende veiledning, blant annet veileder Konsekvensutredninger. Kommuneplanens arealdel (T-1493).

Forskriften § 2

Spørsmål: Hvilke planer omfattes av § 2 bokstav d) ”områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål”?

Svar: Bestemmelsen omfatter nye områder til utbyggingsformål i forhold til kommuneplanens arealdel. Dette vil f. eks omfatte etablering av nye nærings-, bolig- eller hytteområder i LNF-områder.

Bestemmelsen om detaljreguleringer på mer enn 15 dekar er ny i forhold til tidligere forskrift. Bakgrunnen for at bestemmelsen er tatt inn, er erfaring med at det blir benyttet detaljreguleringer der det etter intensjonen i plan- og bygningsloven er forutsatt brukt områderegulering.   Det understrekes at § 2 bokstav d gjelder uavhengig av om type utbygging er listet opp i vedlegg I eller ikke. 

Når det gjelder områdereguleringer som innebærer endringer av formål og/eller bestemmelser innenfor områder som allerede er avsatt til utbyggingsformål, omfattes disse av § 3 bokstav a. Departementet legger til grunn at også mindre utvidelser av eksisterende byggeområder omfattes av § 3 bokstav a. Hva som menes med ”mindre” må da vurderes konkret i henhold til størrelsen på gjeldende regulering.

Spørsmål: Hvilke områdereguleringer faller inn under § 2 bokstav e) ”områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og vedlegg II”?

Svar: Bestemmelsen omfatter områdereguleringer som avsetter områder til utbyggingsformål. Dette gjelder områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og vedlegg II, og der tiltaket er forutsatt avklart nærmere gjennom en detaljregulering. Uavhengig om tiltaket ligger på vedlegg I eller vedlegg II vil det alltid kreves konsekvensutredning for slike områdereguleringer.

I henhold til SEA-direktivet skal alle planer innenfor nærmere angitte sektorer alltid konsekvensutredes dersom de fastsetter rammer for tiltak nevnt i prosjektdirektivet (EIA-direktivet) annex I eller annex II. ESA har påpekt at tidligere forskrift var mangelfull ved at § 2 bokstav d ikke krevde konsekvensutredning for områdereguleringer som fastsetter rammer for prosjekter nevnt i vedlegg II. Dette er endret i revidert forskrift.

Spørsmål: Til bestemmelsen § 2 bokstav f) ”reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I” er det gitt en unntaksbestemmelse i § 2 andre ledd. Bestemmelsen sier at bokstav f ikke gjelder for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på et høyere plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Når gjelder dette unntaket?  

Svar: Unntaksbestemmelsen i andre ledd gjelder der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfyller kravene til konsekvensutredning på tiltaksnivå. Det er således ikke grunnlag for unntak at det er gjort en overordnet konsekvensutredning for det aktuelle arealet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Når det gjelder krav om konsekvensutredning til oversiktsplan, se veileder Konsekvensutredninger. Kommuneplanens arealdel (T-1493).

Unntaket gjelder bare der reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. At reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan, betyr at reguleringsplanen i hovedtrekk er innenfor de rammene som er gitt i overordnet plan. Det legges til grunn at det kan gjøres mindre endringer av tiltaket i reguleringsplanen uten at planen må behandles etter forskriften. Ved mindre avvik fra overordnet plan, er det viktig at det i planbeskrivelsen gis en redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan og at virkningene av endringene beskrives eksplisitt.

Forskriften § 3

Spørsmål: Hvike områdereguleringer omfattes av § 3 bokstav a) ”områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn angitt i § 2 bokstav d)”?

Svar: Bestemmelsen omfatter områdereguleringer som innebærer endringer av formål og/eller bestemmelser innenfor områder som allerede er avsatt til utbyggingsformål. Dette kan f. eks gjelde endring fra et utbyggingsformål til et annet. Det understrekes at § 3 gjelder uavhengig av om type utbygging er listet opp i vedlegg II eller ikke. Departementet legger til grunn at mindre utvidelser av eksisterende byggeområder omfattes av § 3 bokstav a. 

Se også svar som er gitt til § 2 bokstav d.

Spørsmål: Hvilke detaljreguleringer omfattes av § 3 bokstav b) ”detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering”?

Svar: Bestemmelsen er avgrenset til å gjelde detaljreguleringer på inntil 15 dekar. Detaljreguleringer på mer enn 15 dekar omfattes av § 2 bokstav d.

Bestemmelsen omfatter både nye utbyggingsområder i forhold til gjeldende plan, dvs. kommuneplanens arealdel eller områderegulering, mindre utvidelser/endringer av eksisterende byggeområder og endringer av formål og bestemmelser innenfor områder som allerede er avsatt til utbyggingsformål. Ved vurdering av om slike planer vil kreve konsekvensutredning etter forskriften, er utgangspunktet endringen sett i forhold til gjeldende plan. Endringen må ha et visst omfang. 

Vedlegg I

Spørsmål: Hva omfatter ”planområde” som det går frem av vedlegg I, pkt 1: ”Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar”?

Svar: Med planområde menes det arealet som settes av til utbyggingsformål som listet opp i vedlegg I punkt 1 med tilhørende vei- og parkeringsanlegg mv. Planområdet omfatter da alle fysiske arealinngrep som planlegges innenfor området og som er knyttet opp til det konkrete tiltaket som nevnt i punkt 1.

Til toppen