Veiledning om konsekvensutredninger

for planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga februar 2020 en ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med veilederen er å gi en oppdatert og mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriften er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid.

Regelverket om konsekvensutredninger for reguleringsplaner er også nærmere omtalt i reguleringsplanveilederen utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september 2018.

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også utgitt en veileder (kommentarutgave) knyttet til vurderinger etter forskriften § 10 om vesentlige virkninger. I følge forskrift om konsekvensutredning skal planer og tiltak som er omfattet av vedlegg II, konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Vurderingen skal gjøres etter kriterier nedfelt i forskriften § 10. Departementene vil på sikt oppdatere denne veilederen.

Det er videre utgitt en veileder om anerkjent metodikk og innleggelse av data samlet inn i forbindelse med konsekvensutredninger i databaser. Denne veilederen er utgitt av Miljødirektoratet. Veilederen gjelder også for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere Miljøverndepartementet) utga i 2012 en veileder om konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel. Denne veilederen er ikke oppdatert etter endrede forskrifter, men vil fortsatt gi nyttig informasjon knyttet til konsekvensutredninger av overordnede planer etter plan- og bygningsloven. Departementet jobber med å oppdatere veiledning om kommuneplanens arealdel, inkludert konsekvensutredningsdelen av kommuneplanen. 

Liste over veiledere om konsekvensutredninger