Veiledning om konsekvensutredninger

for planer etter plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Her finner du veiledning til forskriften.

Det er publisert to veiledere om konsekvensutredninger i 2015. Den ene veilederen presenterer anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data etter bestemmelsene i forskriftene om konsekvensutredning.

Den andre omhandler vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III. Begge er gitt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i fellesskap. 

Veilederne er kommentarutgaver. I tillegg er det publisert svar på de vanligste spørsmålene vi får om forskriften.     

Andre veiledere om regelverket om konsekvensutredninger