Nye veiledere i 2020

Planavdelingen publiserte seks veiledere i 2020. I tillegg er lovkommentaren til plandelen blitt oppdatert.

Planlegging i sjøområdene

Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Veileder om konsekvensutredning

Barn og unge i plan og byggesaker

Veileder for strandsonen i 3D

Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

Lovkommentar til plandelen