Nye veiledere i 2020

Planavdelingen har publisert fire veiledere så langt i 2020. I tillegg er lovkommentaren til plandelen blitt oppdatert.

Planlegging i sjøområdene

Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Veileder om konsekvensutredning

Barn og unge i plan og byggesaker

Lovkommentar til plandelen