2008 Nettverk for regional planlegging

Hovedtema: klima og bærekraft, hvordan følge opp klimautfordringene Tilleggstema: klima-/energi-/miljøteknologi, hvordan øke kollektivandeler

22. oktober

Grønn innovasjon: om omlegging av energi i  transport, bygg og  forbruk Om teknologiutvikling og konsekvenser for samfunnet og planlegging v/ Harald Gether, forskningsleder, Grønn Innovasjon, NTNU

Regional planstrategi som nytt verktøy i regional planlegging

Regional planstrategi – nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? v/ Hans Jacob Neumann, avdelingsdirektør, Miljøverndepartementet

Pilotarbeid i Buskerud med utforming av regional planstrategi v/ Sigurd Fjøse, teamkoordinator, Buskerud fylkeskommune

Erfaringer med bruk av regional plan for hele Trøndelag

 

23. oktober

Klimautfordringer og planoppfølging

Fremtidens byer – inkludert Trondheim! v/ Øyvind Aarvig, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner v/ Turid Haugen, rådgiver Livskraftige kommuner, KS

Om klimamål, klimarapportering og oppfølgingsansvar v/ Harold Leffertstra, seniorrådgiver, Statens forurensningstilsyn

Hvordan oppnå dette – om kollektivsatsing, veiprising og bystrategier v/ Tor Medalen, seniorrådgiver, Asplan Viak AS

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter – fra vedtak til oppfølging v/ Erik Sveistrup, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

 

24. oktober

Klimaplanlegging og målkonflikter

Klimaendring, klimatilpasning og planlegging v/ Nils Ivar Larsen, underdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimapolitikk: tett utbygging og vindkraft i konflikt med jordvern, friområder og natur?

Grete Bakken Hoem, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Oddgeir Myklebust, arealplanlegger, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Klimautfordringer versus økologisk, økonomisk og sosial bærekraft v/ Bjarne Stakkestad, avdelingsdirektør, Finansdepartementet