2008 Nettverk for regional planlegging

Hovedtema: ny rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter Tilleggstemaer: regional planbestemmelse, byklynger, areal/transport/kollektivtrafikk

21. mai

Utfordringer i Vestfold v/ Fylkesvaraordfører Tom E. Holthe (FrP), Vestfold fylkeskommune

Politikk for kjøpesentra og samordnet areal- og transportplanlegging v/ Ekspedisjonssjef Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Attraktive mellomstore byregioner – klyngebyer som nettverksstorbyer? v/ Førsteamanuensis og dekanus Jon P. Knudsen, Universitetet i Agder

 

Om ny plandel i plan- og bygningsloven

Regionale planbestemmelser – nytt verktøy for regional planlegging v/ Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann, Miljøverndepartementet

Debattnotat om regionale planbestemmelser  v/ Rådgiverne Henning Berby og Berit Aarsnes, KS

Utvikling av KU-verktøy – nytt fra KU-området  v/ Avdelingsdirektør Stig Roar Husby, Miljøverndepartementet

 

22. mai

Kjøpesenter, senterstruktur, samordnet areal/transport

Kjøpesenter, ny rikspolitisk bestemmelse og ny nasjonal kjøpesenterpolitikk v/ Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet

Vestfold - senterstruktur, utfordringer, revisjon av fylkesdelplanen? v/ Seksjonssjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune

Samordnet areal- og transportplanlegging: gjennomføring, arenaer og avtaler v/ Gunnar Ridderstrøm, Statens vegvesen Region sør

Regional oppfølging av samordnet areal- og transportplanlegging v/ Seksjonssjef Rune Kippersund, VFK

Samordnet areal- og transportplanlegging - Fylkesmannens oppfølging v/ Plankoordinator Pål Otto Hansen, FMVE

 

Fredag 23. mai

Byutvikling, vannsystemer og biologisk mangfold

Vanndirektivet/-forskriften og biomangfold i vernede vannsystem (RAMSAR) v/ Seniorrådgiver Anders Iversen, DN

Byutvikling, Tønsbergpakken, Ramsarområdene, regional oppfølging  v/ Fagleder Svend Bergan Grane, TBK og plankoordinator Pål Otto Hansen, FMVE

 

By- og transportutvikling

Plattform Vestfold – Jernbanepolitisk enighetsdokument  v/ Rådgiver Anne-Gro Ahnstrøm, VFK