2009 Nettverk for regional planlegging

Natur, samfunn og plan – gjensidig styrke og nytte

26. oktober

Nytt fra departementene

Hva skjer i Ullensaker – kortsiktige og langsiktige planutfordringer for et lokalsamfunn som får en nasjonal vekstfaktor i fanget v/ Elisabeth Frøyland, Ullensaker kommune

Klimatilpasning i byutvikling og planleggingv/ Inger-Lise Saglie, Institutt for landskapsplanlegging, UMB og NIBR

Hva gjøres fra sentralt hold for å bygge opp forståelse og kompetanse? v/Dag Olav Høgvold DSB

Hvilke konsekvenser tar regionene? v/ Haavard Stensvand FMSF

Resultater fra kompetansekartleggingen. v/ Terje Skjeggedal, NIBR

Hva legger departementene vekt på? Hva er nasjonale interesser? v/ Harald Noreik, Miljøverndepartementet

Vindkraftplanlegging – en prosess med løse ender og eksterne endelige beslutningstakere v/  Joar Helgheim, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

 

27. oktober

Naturmangfold i planleggingen

Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået v/ Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet

Hvilken plass får naturmangfoldet i den regionale planleggingen? v/ Kari Sveen, Fylkesmannen i Oppland

 

Samferdsel og samfunnsplanlegging

Fylkesveger et virkemiddel i regional utvikling v/ Olav Sætre, Vegdirektoratet

Hvordan tenker fylkeskommunene – en ny sektor eller et virkemiddel for regional utvikling? v/ Anette Olshausen,  Vestfold

Konseptvalgutredninger – erfaringer med et nytt planverktøy v/ Marit Ulveseth, Vegdirektoratet

KVU – partnerskap eller parallelt løp? v/ Elisabeth Dahle, Østfold fylkeskommune