2009 Nettverk for regional planlegging

Sammenheng og samhandling? Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap

6. mai

Utfordringer i Rogaland v/ Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland fylkeskommune
  
Det regionale nivået – en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring v/ Jarle Jensen, ekspedisjonssjef, Miljøverndepartementet

Regional planlegging som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen v/ Lise Hauge, underdirektør, Kommunal- og regionaldepartementet

Nasjonal politikk og regionale areal-/transportplaner v/ Jan Erik Lindjord, seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet

Framtidens byer og byomforming – med overføringsverdi til andre? v/ Øyvind Aarvig, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Kort kommentar om natur i by v/ Kirsten Thyrum, Direktoratet for naturforvaltning

 

7. mai

Energi- og klimaplaner v/ Harold Leffertstra, seniorrådgiver, Statens forurensningstilsyn

Vindkraftplanlegging v/ Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune

Regional planlegging som verktøy v/ Per Frøyland Pallesen, fylkesplansjef, Rogaland fylkeskommune

Regional planlegging som verktøy i Rogaland v/ Odd Kjos-Hansen, plankoordinator, Fylkesmannen i Rogaland

Arbeidet med nye regionale planstrategier v/ Aksel Hagen, leder av Utviklingsringen for regionale planstrategier

 

8. mai

Verdiskaping i natur- og kulturlandskapet v/ Reidar Dahl, prosjektleder, Direktoratet for naturforvaltning

Kulturmiljøer og verdiskaping i bylandskap v/ Jørn Hilmar Fundingsrud, seniorrådgiver, Riksantikvaren

Landskap – oppfølging regionalt v/ Audun Moflag, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Eksempel: landskapsprosjekt i Hordaland v/ Eva Katrine Taule, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hordaland

Omlegging til helhetlig vannforvaltning – fylkeskommunens rolle v/ Eli Moen, avdelingsdirektør, Miljøverndepartementet

Framtidig samarbeid mellom FK og FM i vannforvaltningsarbeidet v/ Jon Lasse Bratli, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet