2010 Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

Møte og seminar

Møte med kommunene 9. september 2010

Plansamarbeidet inviterte for annen gang planleggere i kommunene i Akershus for å orientere om plansamarbeidets framdrift generelt og det foreløpige innholdet i planstrategi og planprogram spesielt. 

Fra plansamarbeidets side var det ønske om å få til en diskusjon om innhold og innretning av strategi og program.

Som innledning til møtet presenterte Terje Kaldager, MD strukturen i dokumentet mens Tor Dølvik, Agenda Kaupangen presenterte arbeidet med utviklingsmuligheter og utredningsalternativer. 

Til slutt orienterte Jan Engell fra By- og landskabsstyrelsen i Kjøbenhavn om den statlige Fingerplan 2007 for København.

 

Presentasjon av resultatene fra delprosjektene 21. april

Arbeidet med planstrategi og planprogram har hatt behov for oppdatert og utviklet kunnskap.  Derfor er det startet opp utredning innen tre deltemaer:

  • Transportsystemets kapasitet
  • Utbyggingspotensialet i knutepunkt og kollektivbetjente områder
  • Arealbruk 2030

Onsdag 21. april var alle deltagerne i deltemaene invitert til en felles presentasjon av resultatene fra delprosjektene. Hensikten med en slik felles presentasjon var todelt:

  • Det skulle være en rapportering slik at en kunne avklare hvilke problemstillinger  som skal legges til grunn i det videre arbeidet med planstrategi og planprogram.
  • Det skulle være en gjensidig informasjon mellom delprosjektene slik at eventuelle tilpasninger/justeringer kan gjøres før endelig rapportering foreligger.

Det ble gitt fem presentasjoner:

Transportsystemets kapasitet ble presentert av Anne Marstein fra Rambøll.

Utbyggingspotensialet i knutepunkt og kollektivbetjente områder ble presentert av Gunnar Berglund fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Lars Syrstad fra Rambøll

Arealbruk 2030 ble presentert av Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen fra NIBR.

 

Erfaringer med og ambisjonene for samordnet areal og transportplanlegging i Oslo og Akershus Seminar 7. april hos Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus har startet innspurten på arbeidet med planstrategi og planprogram. I den forbindelse ble det holdt et seminar for å lære av tidligere arbeider.

Formålet med seminaret var å oppsummere erfaringene med samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus slik at kommunene og regionale myndigheter får en problematisering av den utfordring det er å utøve regional planlegging i Oslo og Akershus.

Seminaret pekte på sterke og svake sider i samordnet areal- og transportplanlegging slik at en kan utvikle denne formen for planlegging i denne prosessen og i fremtiden.   

I tillegg til gruppediskusjoner ble det gitt følgende presentasjoner:

Hva er lærdommen fra tidligere samarbeid i Osloregionen med hensyn til det å få til en bedre samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus? v/ Tor Dølvik, Agenda-Kaupang

Hvilke erfaringer har en med samordning av areal og transport, og hva slags plan trenger vi nå:

En vurdering av hvilke plantyper m.m. som kan være aktuelt for Oslo og Akershus å bruke v/ Tor Medalen, Asplan Viak

Hvordan samarbeidet en og hvilke erfaringer har en gjort seg i Kristiansand mht regional areal- og transportplanlegging? v/ miljøvernsjef Øystein Holvik, Kristiansand kommune