2011 Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Nytt fra Kommunal- og regionaldepartementet v/ ekspedisjonssjef Inger Lindgren

Nytt fra Miljøverndepartementet v/ ekspedisjonssjef Jarle Jensen (2 Mb)

Kulturhistoriske hoteller og utfordringer knyttet til forvaltning av disse v/Hanna Kosonen, Riksantikvaren (3 Mb)

Ras, flom og skred- problematikk v/ v/Haavard Stensvand, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Retningslinjer for strandsonen v/seniorrådgiver Marit Tofte, MD

Nytt fra Sivilombudsmannen v/seniorrådgiver Lisa Vogt-Lorentzen