2012 Regionale planer for villreinfjella

22. oktober

Regional planlegging for villreinfjella – en viktig strategi for en norsk ansvarsart v/statssekretær Henriette Westhrin, Miljøverndepartementet

 

Oppfølging av handlingsprogrammet  i de regionale planene

Handlingsprogrammet – aktuelle tiltak, aktørene og finansiering v/ Jon Halvor Midtmageli, Oppland fylkeskommune

Vegdirektoratet v/ Pål Rosland

Den Norske Turistforening v/Kjartan Askim

 

Oppfølging av regionale planer i kommunale planer

Hvordan skal planene følges opp? Krav til konsekvensutredninger og vurderinger etter naturmangfoldloven v/Espen Fjeldstad og Kristin Nordli, Miljøverndepartementet

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? v/ kommuneplanlegger Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune

Hvordan få til en god samhandling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen? v/ Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder

 

Betydningen av de nasjonale villreinområdene og de europeiske villreinregionene

Hvilken betydning vil forvaltningen av disse arealene få for villreinens framtid? v/ Vemund Jaren, Direktoratet for naturforvaltning

Hvordan kan vi få til en positiv forståelse og aksept for å ta vare på leveområdene til villreinen? v/ Jo Skorem, Norsk villreinsenter Nord

 

Evaluering av planarbeidet og følgeforskning - foreløpige resultater

Reinman – et forskningsprosjekt v/ Eirin Hongslo Norsk institutt for naturf-forskning/Universitetet for miljø og biovitenskap

Evaluering av planarbeidet - oppdrag fra Miljøverndepartementet v/ Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning

 

23.oktober 2012

Villrein som reiselivsprodukt MIMIR v/ Torill Olsson, rådgivende selskap for reiselivet

Villreinens arealbehov og konsekvenser av inngrep og forstyrrelser. Status og behov for videre forskning og overvåking v/ Olav Strand mfl., Norsk institutt for naturforsking

www.villrein.no - et felles verktøy! v/ Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør

Kartlegging av ferdsel i villreinfjellet v/Vegard Gundersen, NINA Lillehammer

 

Verneområdeforvaltningen og oppfølging av de regionale planene, hvordan se dette i sammenheng?

Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver v/ Olav Nord-Varhaug, Direktoratet for naturforvaltning 

Den lokale demokratiske dimensjonen v/Arne Vinje, Ordfører i Vinje kommune

Erfaring fra et fjellområde v/ Kari Sveen, Nasjonalparkforvalter

 

Intensity MAP Dovrefjell

Intensity MAP Rondane

Intensity MAP GPS Rondane