2013 Landskapstyper i Norge

Den 21. november 2013 ble det arrangert et heldagsseminar om landskapstyper i Norge. Det ble gitt presentasjon av ny metodikk for kartlegging av landskap, og erfaringer med landskapskartleggingen i Nordland ble oppsummert.

Velkommen og innledning v/Kristin Nordli, planavdelingen Miljøverndepartementet

Behov for kunnskap om landskapsmessig mangfold v/Trond Simensen, Miljødirektoratet

Kunnskapsoppbygging om natur i et landskapsperspektiv v/Arild Lindgaard, Artsdatabanken

Landskapet som arena for verdiskaping v/Morten Clemetsen, Universitetet for miljø– og biovitenskap

Presentasjon av ny metodikk for landskapstypekartlegging v/Lars Erikstad, NINA og Rune Halvorsen, Universitetet i Oslo

Landskapsmessig mangfold i Nordland v/Lars André Uttakleiv, Asplan Viak Harstad

Tilgjengeliggjøring av data fra Nordlandsprosjektet v/Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet

Perspektiver på bruk av landskapstypekartlegging v/Geir Davidsen, Nordland Fylkeskommune

Nasjonal kartlegging av landskap v/Trond Simensen, Miljødirektoratet

Brosjyre - Landskapstyper i Norge (pdf 7Mb)