2013 Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Onsdag 28. august

Nytt fra Miljøverndepartementet v/Jarle Jensen

Nytt fra Kommunal‐ og regionaldepartementet v/Ole Molnes

Plan‐ og bygningsloven ‐ utfordringer i Alta kommune v/rådmannen

Småplukktime med MD og KRD

§ 29-4 Knut Rasmussen, KRD

Grad av utnytting Bjørn Bugge, MD

Jordloven § 12 Veslemøy Faafeng, MD

 

Torsdag 29. august

Nytt fra Sivilombudsmannen v/Øystein Nore Nyhus

Fradeling til uendret bruk, v/Marit Tofte, Miljøverndepartementet

Dom fra Kristiansand tingrett om fradeling v/Beate Storesund, FM i Vest‐Agder

Dom i LR, Svartediksveien 23, Bergen v/Svein Kornerud, FM i Hordaland

Dom Gulating lagmannsrett 8.11.12 Svartediksveien

Juridisk kontroll av planer, v/Hege Rasch‐Engh, FMOA

Innsigelsesprosjektet i MD v/Martine Løvold, Miljøverndepartementet

Juss i strandsonen – ny veileder v/Bjørn Bugge, Miljøverndepartementet og Fredrik Holth, Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB

Dom Oslo tingrett 28.1.13 om Nesodden

 

Fredag 30. august

Privatrettslige forhold i byggesaker, v/Egil Stabell Rasmussen, Kommunal‐ og regionaldepartementet

Forvaltningsrett, Justis‐ og beredskapsdepartementet v/Gustav Haver