2015 Nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20. mai 2015

Planavdelingen har avholdt nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen 20. mai 2015. Foredragene er tilgjengelige på pdf format.

Program

Velkommen og nytt fra Planavdelingen v/avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, Planavdelingen, KMD

Revisjon av kart- og planforskriften og reguleringsplanveilederen. Plankart i 3D, v/seniorrådgiver Hilde Johansen Bakken, Planavdelingen, KMD

Utarbeidelse av arealplaner i sjø – praksis, anbefalinger og behov for videre oppfølging v/Aslaug Aalen, Norconsult

LNFR-formålet og næringsutvikling v/Sissel Mjølsnes, Asplan Viak AS

Erfaringer med overordnet kommunal planlegging av strandsonen etter plan- og bygningsloven og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen. v/Knut Bjørn Stokke, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

 

Hva skjer etter at innsigelse er fremmet?

Erfaringer fra hvordan prosessene følges opp