En ny æra for regional planlegging?

Regjeringen har oversendt sin melding til Stortinget om nye folkevalgte regioner. I meldingen legges det stor vekt på at samfunnsutvikling krever helhetssyn og at regionene har en viktig samfunnsutviklerrolle. Den regionale planleggingen er det viktige verktøyet for å kunne fylle samfunnsutviklerrollen.

Regjeringen ser at den regionale planleggingen må utvikles videre og det uten omfattende endringer i Plan- og bygningsloven. Loven er god nok som den er, det er praktiseringen som er utfordringen!

Regjeringen legger til grunn at det skal bli færre og større regioner som resultat av reformen. Overføring av oppgaver vil ikke skje dersom antallet regioner blir som nå. I størrelsesorden ti folkevalgte regioner er nevnt i meldingen.

I meldingen pekes det på seks viktige områder der departementet vil starte opp arbeider:

  • Departementet vil vurdere hvordan regional planlegging kan gjøres mer forpliktende for regionalt folkevalgt nivå, for kommunene og for de regionale statlige aktørene som deltar i prosessene. Dette forutsetter større og færre regioner. Målet er økt effektivitet i den samlede planleggingsinnsatsen.
  • Departementene vil pålegge sine underliggende etater aktiv og forpliktende deltakelse i regionale planprosesser, og at de deltar som aktive partnere ved oppfølging av planene, også gjennom avtaler.
  • Departementet vil legge til rette for regelmessige møter mellom regionalt folkevalgt nivå, berørte departementer og relevante underliggende etater i forberedelsen av de regionale planstrategiene. Dette for å sikre at ulike mål og interesser avstemmes tidlig i de regionale planprosessene og sikre statlig involvering
  • Departementet vil, etter å ha høstet noe erfaring med byutviklingsavtaler, vurdere å åpne for at rammeverket for slike avtaler kan anvendes for å sikre mer forpliktende oppfølging av regionale planer også på andre samfunnsområder og utenfor de største byene.
  • Departementet vil, i samarbeid med Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, vurdere hvordan regional plan kan gi lokale og regionale avklaringer for KVU-arbeidet og planlegging av store statlige infrastrukturtiltak. Regional plan skal ikke legge bindinger på hvilke konsepter som utredes.
  • Departementet vil vurdere hvordan samspillet mellom Sametinget og regionalt folkevalgt nivå kan videreutvikles for å styrke den regionale planleggingen i og på områder med samiske interesser.

Dette arbeidet vil bli startet opp med det første.

Du kan lese mer i regjeringens melding til Stortinget om regionalt folkevalgt nivå.

Til toppen