Regional planlegging

Regional planlegging er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse.

lillestrøm

Om regional planlegging

Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene godkjennes, og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

gågate

Regionale plantema

Et planspørsmål som har betydning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Spørsmål som samferdselstiltak og infrastruktur, bolig- og næringsutvikling, undervisning, jordvern, markaområder, kystsone- og vassdragsforvaltning kan behandles gjennom regional planlegging.

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Aktuelt nå

Regionreform

1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge, inkludert Oslo.

Regional- og distriktspolitikk

Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo