Regional planlegging

Regional planlegging er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse.

lillestrøm

Om regional planlegging

Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene godkjennes ved kongelig resolusjon, mens de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Barcode

Storbyregioner

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging understreker behovet for samordning på tvers av kommunegrenser. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom arbeidet med byutviklingsavtaler og gjennom å støtte regionalt plansamarbeid under programmet Plansatsing mot store byer.

gågate

Regionale plantema

Et planspørsmål som har betydning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Spørsmål som samferdselstiltak og infrastruktur, bolig- og næringsutvikling, undervisning, jordvern, markaområder, kystsone- og vassdragsforvaltning kan behandles gjennom regional planlegging.

Aktuelt nå

2018 Nettverk for regional og kommunal planlegging

Presentasjoner fra nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 4.- 5. desember 2018, Oslo.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli 2008 med 10 års varighet.

Regionreformen

Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen