Det regionale plansystemet

Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet.

Regional planlegging skal ligge til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal planlegging og statlig virksomhet i fylkene. Dersom en kommune fraviker målene og retningslinjene i regional plan, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse til kommunens planer. Der det foreligger vesentlige innvendinger til den regionale planen fra statlige myndigheter eller berørte kommuner må disse avklares i departementet, jf. §§ 8-1 til 8-4 i plan- og bygningsloven av 2008.

Samarbeidet mellom fylkeskommunene og staten skjer først og fremst gjennom de statlige etatene på fylkesnivået. Fagdepartementene vil tydeliggjøre hvilket handlingsrom og ressursmessig frihet den enkelte statsetat har innenfor vedkommende sektor. Fylkesmannen bistår fylkeskommunen med å organisere statsetatenes deltakelse, og medvirker til at etatene deltar som forutsatt i planarbeidet og gjennomføringen av godkjent plan.

Statlig organ eller berørt kommune kan ha innvendinger til regional plan eller regional planbestemmelse. Dette plansystemet beskrives mer utførlig i plan- og bygningslovens §§ 7-1 til 8-5.

Regional planstrategi skal minst en gang i hver valgperiode utarbeides av regional planmyndighet i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktig utvikling og ta stilling til hva som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien skal inneholde en oversikt over oppfølging av og medvirkning i planarbeidet. Planstrategien legges ut på høring og til offentlig ettersyn og vedtas av regional planmyndighet. Den legges så frem for Kongen, der endringer som er påkrevd ut fra nasjonale interesser kan foretas. Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for planarbeidet i regionen. Jf. §§ 7-1 og 7-2 i plan- og bygningsloven.

Regional plan skal utarbeides av regional planmyndighet for det som er fastsatt i den regionale planstrategien. Regional plan kan også pålegges av kongen. Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Planprogram samt planen samt planprogram skal utarbeides av regional planmyndighet i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Planprogram og deretter planen sendes ut på høring og til offentlig ettersyn og vedtas av regional planmyndighet dersom planen ikke bringes inn for departementet. Jf. §§ 8-1 til 8-4 i plan- og bygningsloven.

Regional planbestemmelse kan fastsettes av regional planmyndighet knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn eller interesser. Bestemmelsen kan fastsette at det for inntil ti år nedlegges forbud mot særskilte tiltak innen avgrensede områder. Regional planbestemmelse kan fremmes ved utarbeiding av en regional plan. Forbudet kan forlenges med fem år av gangen etter samråd med fylkesmannen og berørte kommuner. Jf. §§ 8-5 i plan- og bygningsloven.

Innvending til planen. Dersom statlig organ ut fra nasjonale eller statlige interesser, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlige innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet som kan gjøre de endringer som er påkrevd. Jf. § 8-4 i plan- og bygningsloven. Tilsvarende gjelder ved vedtak av regional planbestemmelse. Departementet kan også selv foreta endringer i planen ut fra nasjonale interesser.

Regional planleggings rolle

Den regionale planleggingen skal gjenspeile befolkningens og brukernes faktiske interesser og behov. Dette krever styrket medvirkning både fra næringslivet og andre brukerinteresser. Blant annet i arbeidet med næringsutvikling må brukerperspektivet og næringslivets deltakelse videreutvikles, slik at den offentlige ressursbruken og tjenestene bidrar til å stimulere verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv. Dialog og forhandlinger er den sentrale arbeidsformen i planarbeidet. Det legges vekt på å oppnå enighet regionalt.

Større regionalt ansvar

Styrket regional planlegging vil gi fylkeskommunene et større ansvar for den regionale utviklingen, som regional utviklingsaktør i samarbeid med kommunene, andre offentlige organer, næringslivet og private organisasjoner i fylket.

St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling

Koplingen mellom regional plan og samlet bruk av økonomiske virkemidler i det regionale utviklingsarbeidet skal videreutvikles og styrkes. En forutsetning for dette er at medvirkningen fra næringsliv og andre brukerinteresser blir styrket.

Ved å styrke regional planlegging ønsker regjeringen at fylkeskommunene tar et større ansvar for den regionale utviklingen - i samarbeid med kommunene, andre offentlige organer, næringslivet og private organisasjoner i fylket.

St.meld. nr. 25 (2008-2009) Om distrikts- og regionalpolitikken

Til toppen