Om regional planlegging

Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene godkjennes, og de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Regionalt plansystem

Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet.

Internasjonalt samarbeid om regional planlegging

Planavdelingen er engasjert i internasjonalt samarbeid om regional planlegging gjennom deltagelse i ulike internasjonale organisasjoner.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo