Om regional planlegging

Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene godkjennes ved kongelig resolusjon, mens de regionale planene vedtas endelig i fylkestinget.

Regionalt plansystem

Det regionale plansystemet er et samlet system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet.

Interkommunalt plansamarbeid

NIBR har kartlagt interkommunalt plansamarbeid i hele Norge og kan nå presentere en oversikt over arbeid for å avklare juridiske utfordringer knyttet til det å lage interkommunale planer.

Internasjonalt samarbeid om regional planlegging

Planavdelingen er engasjert i internasjonalt samarbeid om regional planlegging gjennom deltagelse i ulike internasjonale organisasjoner.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen