Regionale plantema

Et planspørsmål som har betydning for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Spørsmål som samferdselstiltak og infrastruktur, bolig- og næringsutvikling, undervisning, jordvern, markaområder, kystsone- og vassdragsforvaltning kan behandles gjennom regional planlegging.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli 2008 med 10 års varighet, og opphørte 1. juli 2018.

Regionale planer for villreinfjellene

I 2007 ble det satt i gang et femårig program hvor målet var at det i løpet av 2012 skulle være utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo