Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli 2008 med 10 års varighet, og opphørte 1. juli 2018.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble iverksatt som et midlertidig tiltak for å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Det langsiktige målet med bestemmelsen var å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettsteds­utvikling, og begrense klimagassutslippene.

KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast, og at de hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok, nå dekkes av de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslinjene dekker både arealbruk og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal nå anvendes sammen med gjeldende kommunale og regionale planer. Kommuner som har eldre planer som åpner for etablering av kjøpesentre eller annen handel i strid med målsettingene i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør revidere disse planene.