Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli 2008 med 10 års varighet.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble iverksatt som et midlertidig tiltak for å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Den fikk en varighet på 10 år, og faller dermed bort 1. juli i år.  Det langsiktige målet med bestemmelsen har vært å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettsteds­utvikling, og begrense klimagassutslippene.

KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast, og at de hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok, nå dekkes av de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslinjene dekker både arealbruk og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud

Det foreligger gode, oppdaterte regionale planer med regionale planbestemmelser for senterstruktur og handel i ti fylker: Oppland, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Vestfold, Troms, Hordaland, Telemark, Vest-Agder og Østfold. I Rogaland er det en regional plan for hver av de fire regionene, og i Telemark og Vest-Agder er det laget regionale planer for byområdene Grenland og Kristiansand.

De øvrige fylkene har regionale planer for handel og senterstruktur med regionale retningslinjer. De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gjelder sammen med mål, bestemmelser og retningslinjer i de regionale planene i alle fylkene. Det gir dermed en forutsigbarhet i planleggingen i hele landet. Retningslinjene gjelder all type handel uansett bransje, størrelse og beliggenhet sammen med annen publikumsrettet virksomhet.

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal nå anvendes sammen med gjeldende kommunale og regionale planer. Kommuner som har eldre planer som åpner for etablering av kjøpesentre eller annen handel i strid med målsettingene i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør revidere disse planene.

Til toppen