Statlige planoppgaver

Statlige planoppgaver gir rammer og retningslinjer for planleggingen på regionalt og kommunalt nivå ut fra nasjonale mål.

Statlige planretningslinjer (SPR)

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Statlige planbestemmelser (SPB)

Statlige bestemmelser brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Statlige arealplaner

Ifølge plan- og bygningsloven kan staten utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Aktuelt nå

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Lov og forskrift

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo