Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlige arealplaner

Ifølge plan- og bygningsloven kan staten utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det (§6–4).

Statlig plan kan benyttes i situasjoner hvor det ikke kan forventes at den ordinære kommunale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av staten. Vedkommende kommune skal i nødvendig grad bistå departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med høring og utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning.

Regjeringen har som mål å øke bruken av statlig plan for store samferdselsprosjekt. For å identifisere prosjekter som kan være aktuelle for bruk av statlig plan, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet utarbeidet følgende kriterier:

  • Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
  • Det er større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning
  • Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
  • Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan
  • Når det er store konflikter mellom statlige myndigheter

Særregel for energitiltak

Olje- og energidepartementet kan bestemme at en endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg uten videre skal ha virkning som en statlig arealplan. Bakgrunnen for bestemmelsen er først og fremst hensynet til å unngå at det settes i gang og gjennomføres kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for energiproduksjonsanlegg. 

Oversikt over pågående statlige planprosesser

Prosjektnavn

Utføres av

Fase

Hjemmeside

Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

Statens vegvesen og Jernbaneverket

Høring av planforslag avsluttet 24. juni 2018.

Prosjektside

E39 Stord - Os

Statens vegvesen

Høring av revidert planforslag avsluttet 30. april 2018.

Prosjektside

Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle

Statens vegvesen og Jernbaneverket

Høring av planprogram avsluttet 6. juli 2018.

KVU (Jernbaneverket)

E39 Lyngdal Vest-Sandnes

 Statens vegvesen 

Forslag til fastsatt planprogram oversendt fra Vegdirektoratet til SD februar 2018.

Prosjektside 

Evenes flystasjon 

Forsvarsbygg 

Planprogram fastsatt 28. juni 2018.

Prosjektside

Statens kartverk har ansvar for føring av nasjonalt planregister. Følg linken under for å finne tabell med oversikt over vedtatte statlige planer. 

Nyheter

Kontaktpersoner

Knut Grønntun e-post: [email protected]  tlf. 22 24 56 66 
Berit Nordtug e-post: [email protected] 

Til toppen