Statlige arealplaner

Ifølge plan- og bygningsloven kan staten utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det (§6–4).

Statlig plan kan benyttes i situasjoner hvor det ikke kan forventes at den ordinære kommunale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av staten. Vedkommende kommune skal i nødvendig grad bistå departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med høring og utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning.

Regjeringen har som mål å øke bruken av statlig plan for store samferdselsprosjekt. For å identifisere prosjekter som kan være aktuelle for bruk av statlig plan, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet utarbeidet følgende kriterier:

  • Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
  • Det er større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning
  • Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
  • Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan
  • Når det er store konflikter mellom statlige myndigheter

Særregel for energitiltak

Olje- og energidepartementet kan bestemme at en endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg uten videre skal ha virkning som en statlig arealplan. Bakgrunnen for bestemmelsen er først og fremst hensynet til å unngå at det settes i gang og gjennomføres kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for energiproduksjonsanlegg. 

Oversikt over pågående statlige planprosesser

Prosjektnavn

Utføres av

Fase

Hjemmeside

Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

Statens vegvesen og Jernbaneverket

Planforslag oversendt KMD 20. mai 2019

Prosjektside

E39 Stord - Os

Statens vegvesen

Høring av revidert planforslag avsluttet 30. april 2018

Prosjektside

Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle

Statens vegvesen og Jernbaneverket

Høring av planprogram avsluttet 6. juli 2018

KVU (Jernbaneverket)

E39 Lyngdal Vest-Sandnes

 Statens vegvesen 

Planforslag på høring til 10. januar 2020

Prosjektside 

Evenes flystasjon 

Forsvarsbygg 

Planforslag oversendt KMD 20. november 2019

Prosjektside

Oversikt over statlig arealplan finnes i kommunene der dette er aktuelt.

Kontaktpersoner

Knut Grønntun e-post: kg@kmd.dep.no  tlf. 22 24 56 66