Statlige planbestemmelser (SPB)

Statlige bestemmelser brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Statlige bestemmelser (§ 6-3) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

Statlige planbestemmelser gjelder for et tidsrom på inntil ti år og er et forbud mot iverksetting av særskilte angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke av departementet, eller bare i samsvar med bindende arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan.

I det følgende kommer en kort beskrivelse av gjeldende bestemmelser etter pbl 2008 og pbl 1985.

2008 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre
Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene.

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt.

Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal ligge til grunn for fylkenes retningslinjer. Bestemmelsen skal dermed også legges til grunn for kommunenes planlegging. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den rikspolitiske bestemmelsen. Fylkesmannen har myndighet til å fravike bestemmelsen.

Bestemmelsene gjelder for lokalisering av alle typer varehandel og andre servicefunksjoner. Dersom det er gjort definisjoner av plasskrevende varer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner skal disse også følges.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Artikkel Sist oppdatert: 24.01.2014

Regjeringen fastsatte Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ved kongelig resolusjon av 27. juni 2008. Bestemmelsen gjelder for hele landet. Den har en varighet på inntil 10 år, eller inntil den avløses av regional planbestemmelse i henhold til § 8-5 i plan- og bygningsloven av 2008.