Digitalisering av planprosessen

Arbeidet med en mer effektiv og bedre planprosess gjennom økt digitalisering fortsetter. Nye verktøy vil bli lansert ut over året. Først ut i 2021 var digital nabovarsling av planoppstart.

Digitalt varsel om planoppstart

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) lanserte digitalt nabovarsel om planoppstart i januar 2021.  Flere hundre berørte naboer av nye E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål) fikk digital varsling om utbyggingsplanene. Hvert år utarbeider private aktører og kommuner cirka 1600 reguleringsplaner. I oppstartsfasen, høringsfasen og når planen er vedtatt skal berørte naboer varsles. Digital nabovarsling av planoppstart er forventet å gi store effektiviseringsgevinster.

Pressemelding: Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut

Prosjektet digitalisering av planprosessen ble gjennomført i perioden fra 2015–2019, og hadde som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess.

Her er noen av temaene fra prosjektet

  • ePlansak
  • GeoLett og Fellestjenester BYGG
  • ESPON-prosjektet DIGIPLAN
  • Digital plandialog
  • Det offentlige kartgrunnlaget
  • Romlige plankart og digitale planbestemmelser
  • Digitalt planregister
  • Digitalisering av eksisterende arealplaner
  • Grensesnitt og geointegrasjon

digitalisering illustrasjon

Digitalisering av planprosessen (storymaps.com)