Veiledere

om planlegging etter plan- og bygningsloven

Planavdelingen har gitt ut mange forskjellige veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. For informasjon om byggesaksdelen vises det til veiledning om byggeregler hos Direktoratet for byggkvalitet.

reguleringsplan kart

Reguleringsplan

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

arealdelen illustrasjon

Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen.

grad av utnytting illustrasjon

Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Aktuelt nå

plankart

Veileder til kart- og planforskriften

Veilederen utdyper kart- og planforskriftens paragrafer, viser tegneregler for arealplaner og presenterer mulige datasestt for det offentlige kartgrunnlaget.

bilde av fjernvarmerør

Veileder om fjernvarme

Veilederen skal være til hjelp ved utarbeiding av kommunenes planbestemmelser om tilknytningsplikt for fjernvarme som oppvarmingsløsning i bygg.

Maler - reguleringsplan

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Til toppen