Veiledere

om planlegging etter plan- og bygningsloven

Planavdelingen har gitt ut mange forskjellige veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. For informasjon om byggesaksdelen vises det til veiledning om byggeregler hos Direktoratet for byggkvalitet.

reguleringsplan kart

Reguleringsplan

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

arealdelen illustrasjon

Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen.

grad av utnytting illustrasjon

Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Aktuelt nå

flåte oppdrettsanlegg

Planlegging i sjøområdene

Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- ogbygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen.

landskap Oppdal

Veileder LNFR spredt

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

forside veileder

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.