Veiledere

om planlegging etter plan- og bygningsloven

Planavdelingen har gitt ut mange forskjellige veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. For informasjon om byggesaksdelen vises det til veiledning om byggeregler hos Direktoratet for byggkvalitet.

Reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen.

Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Aktuelt nå

Veileder til kart- og planforskriften

Veilederen utdyper kart- og planforskriftens paragrafer, viser tegneregler for arealplaner og presenterer mulige datasestt for det offentlige kartgrunnlaget.

Veileder om fjernvarme

Veilederen skal være til hjelp ved utarbeiding av kommunenes planbestemmelser om tilknytningsplikt for fjernvarme som oppvarmingsløsning i bygg.

Maler - reguleringsplan

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.