Pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer.

Prosjektet digitale planprosesser og arealplaner i 3D har kommet fram til en del konkrete anbefalinger og resultater som nå kan realiseres og prøves ut.

Vi ønsker erfaringer både når det gjelder romlige reguleringsplaner og utvikling av digitale reguleringsbestemmelser. 

Bistand fra KMD

Departementet ønsker å bistå forslagstillere og kommuner med pilotering gjennom deltagelse i workshops og samtaler. Vi ønsker å følge pilotene tett og høste erfaring og lærdom.

Departementet har ikke virkemidler til finansiering av pilotvirksomhet – men oppfordrer kommuner og private aktører til å se på dette som en investering i kompetanse og mulighet til å påvirke framtidens regelverk og metode. En vil også anta at den sterke FoU profilen en pilotering vil ha kan utløse ulike offentlige virkemidler.

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Hilde Johansen Bakken

Kommunene som er med på pilotering av reguleringsplaner i 3D

Bærum kommune

Aktuell plan: 
Skal teste ut tre områder over og under bakken i løpet av 2018. 

Status for planarbeidet: 
Kommer når plan til prosjektet er valgt.

Type problemstillinger: 
Komplekse planer. Få til byggegrenser som svever i luften. Ønsker å teste ut flere programvareløsninger for dette. 

Samarbeidspartnere: 
Norkart/GisLine

Aktuell software: 
City Planner og SketchUp. (Byggbase er ikke 3D vennlig.)

Relevant lenke:

 

Bergen kommune

Aktuell plan:
En av reguleringsplanene for bybanen til Fyllingsdalen, mer konkret området ved Møllendal.

Status for planarbeidet:
Reguleringsplanen vedtatt høsten 2017.

Type problemstillinger:
Gjelder trase med tuneller for bybanen. Kompleks plan med 3 vertikalnivåer og midlertidige riggområder. Har mulige konflikter med sikkerhetssoner til nærliggende andre planområder – eks. jernbanetunnell (BaneNor) og garasjeanlegg.

Samarbeidspartnere:
Bergen kommune og Sweco

Aktuell software:
Focus, GisLine

Relevant lenke:
Bakgrunn – Bybanen til Fyllingsdalen

Arendal kommune

Aktuell plan:
Reguleringsplan for etablering av en fabrikk i et industriområde.

Status for planarbeidet:
Under oppstart. Planlegging i egenregi av kommunen.

Type problemstillinger:
Planområdet forutsetter store terrenginngrep – både i volum, høyder og helninger. Blir store skjæringer og fyllinger. Planområdet ligger også i et område med mer enn 20 endringer i eksisterende planer. Regulering av parkering kan også gi utfordringer.

Samarbeidspartnere:
Arendal kommune

Aktuell software:
Focus

Bodø kommune

Aktuell plan: 
Langskjæret deponi

Status for planarbeidet:
Planlegging startet opp. Planlegging i egenregi av kommunen.

Type problemstillinger:
Hensikten med planen er å tilrettelegge for vann- og avløpsanlegg, veg, gang- og sykkelveg, næringsformål, strandkantdeponi med kaifront. Deler av planområdet er regulert i reguleringsplan for Burøya Avfallsenergianlegg, denne planen vil bli erstattet av ny plan. Planområdet er 49,5 daa stort. Planarbeidet vil omfatte både på bakken og anlegg i sjø (bunn / i vannet og på overflaten). Planarbeidet skjer i samarbeid med Kystverket.

Samarbeidspartnere:
Bodø kommune

Aktuell software:
Norkart og Trimble Sketch Up

Relevant lenke:
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, utbyggingsavtale, samt høring av forslag til planprogram for Langskjæret deponi

Sandnes kommune

Aktuell plan:
Ikke avgjort – tre aktuelle og konkrete planer. Avgjøres konkret i forhold til oppstart.

Status for planarbeidet: Forventet oppstart vinter 2018.

Type problemstillinger:
Alle de tre mulige planene gjelder regulering for et konkret bygg – enten der det ligger et bygg fra før eller i et ubebygd område. De tre aktuelle er detaljplan for hhv. næring, omsorgsboliger eller ny skole. Planene vil spesielt berøre byggegrenser og mulighetsrom.

Samarbeidspartnere:
Sandnes kommune, Sandnes tomteselskap, Asplan Viak

Aktuell software:
Focus

Stavanger kommune

Aktuell plan:
Ikke avgjort deltagelse ennå – men positive. Avklares i løpet av kort tid. Aktuell plan er detaljregulering for nytt sykehus på Ullandhaug.

Status for planarbeidet:
Førstegangsbehandling i november 2017. Forventet annengangsbehandling i mars / april 2018.

Type problemstillinger:
Store og omfattende bygninger med modeller med ulikt detaljeringsnivå. Har samarbeid med utøvende arkitekter.

Samarbeidspartnere:
Stavanger kommune

Aktuell software:
Focus, Archicad, Autocad

Relevant lenke:
Reguleringsplan for Universitetsområdet

Skedsmo kommune

Aktuell plan:
Utbygging langs Nitelva, utfylling og flomsikring. 

Status for planarbeidet:
Planforslag med 3D data.

Type problemstillinger:
Trenger å få struktur på disse. Byggegrenser og utnyttelsesgrad er vist i 3D og det er utfordrende å vise maks utnyttelse.

Samarbeidspartnere:
Sweco; Geodata AS

Aktuell software:
Focus, ArcGIS

Relevant lenke:

Gjennomføring av pilotering

 Vi har laget en enkel «kokebok» for gjennomføring av pilotering.

En rekke planer kan være aktuelle for pilotering. Vi har identifisert noen kriterier vi tror er aktuelle;

 • Planer der den romlige komponenten er relevant og aktuell. Eksempelvis;
  • Boligprosjekter med høydebestemmelser og –avgrensinger. Både utbyggingsområder med flere boligtyper og planer med et enkelt bygg kan være relevante.
  • Prosjekter med anlegg under bakken – garasjeanlegg, tuneller o.l.
  • Anlegg i eller i nærheten av sjøen
  • Anlegg med bruer
 • Planer der kommune, forslagstiller og plankonsulent er innstilt og positive til pilotering. Bør antagelig ikke være planer med store konflikter. Det kan også være hensiktsmessig å ha med systemleverandør(er) under et pilotarbeid.
 • Planer med pågående planarbeid – og forventet forholdsvis rask gjennomføring (konstruksjon av plankart i ferd med å startes opp og forventet endelig vedtak i 2018).
 • Planer der datagrunnlag er godt tilgjengelig for 3D.

 

I forslagsfasen vil det være forslagsstiller og denne sin plankonsulent som vil stå for arbeid og gjennomføring. Vi tror en effektiv pilotering imidlertid også bør involvere kommunen også i denne fasen. Vi foreslår følgende aktiviteter;

 • Planforslag utformes på akkurat samme måte som for andre planer, dvs. med både reguleringskart i 2D og reguleringsbestemmelser.
 • Det lages en 3D modell for planområdet (med både eksisterende terreng og konstruksjoner og med planlagt terreng og konstruksjoner). Modellen bør ikke være for detaljrik, jfr. beskrivelsen av Volummodeller under. Lag gjerne flere enkle volummodeller som illustrerer mulige alternativer en ønsker reguleringsplanen skal tillate.
 •  Med utgangspunkt i 3D modellen - lag et utkast til 3D objekttyper (mulighetsrom, andre volum, evt. regulert terreng).
 • 3D volummodeller og 3D objekttyper til reguleringsplanen kan lages i andre verktøy enn de en bruker til å lage vanlig 2D reguleringsplankart.
 • Lag visualiseringer som viser både reguleringsplanen og volummodellene sammen (transparente 3D objekter i reguleringsplanen).
 • Bruk nasjonal mal for reguleringsbestemmelser – pass på entydig kobling mellom bestemmelser og kartet.
 • Utform høydebestemmelser slik at disse korresponderer med 3D objektene (inntil retningslinjer er på plass må det skrives høydebestemmelser på «gamle måten». Men disse bør skrives med utgangspunkt i 3D objektene slik at disse i framtiden blir førende og fortrinnsvis eliminerer behovet delvis for egne høydebestemmelser.
 • Test om volummodeller (og evt. illustrasjonsmodeller) passer inn innenfor reguleringsplanen i 3D.
 • Når planforslaget er ferdig til oversendelse til kommunen så lages det vanlige SOSI filer for reguleringskart. I tillegg lages det en GML fil for 3D objektene. Antagelig må denne bearbeides noe manuelt, alternativt kan en i samråd med kommunen komme fram til andre formater en bruker under pilotering.

En bør gjennomføre minimum en workshop med kommunen under forslagsfasen der bruk av 3D elementer drøftes og vurderes. Her kan gjerne KMD også bidra og være tilstede for å høste erfaring.

Hvis kommunen har verktøy for håndtering og visualisering av 3D data anvendes disse under saksbehandling og i beslutningsfasen. Hvis ikke er en under pilotering avhengig av godt samarbeid med forslagsstiller slik at denne kan ta ut skisser, illustrasjoner og evt. gjøre tilgjengelig i sanntidsløsninger.
Følgende funksjoner må være tilgjengelig for saksbehandling og beslutning;

 • Mulighet til å se planforslaget i både 2D og 3D.
 • Ulike former for visualisering – (eks. transparens på 3D objektene). Det må også være mulig å se ulike volummodeller som indikerer mulige løsninger planforslaget legger til rette for.
 • Teste og visualisere at volumodeller og evt. illustrasjonsmodeller passer inn i planens avgrensninger – og synliggjøre hvor mye «mindre» disse evt. er i forhold til planens avgrensninger.
 • Mulighet til å endre planforslaget.

Også i denne fasen bør en ha workshop med forslagstiller og kommune. Fokus bør være å høste lærdom og gi tilbakemelding til KMD på bruk og evt. forbedringer.

Ved pilotering vil kommunen antagelig ikke ha verktøy for å forvalte eller direkte kommunisere en 3D reguleringsplan innad og utad.

En vedtatt plan må derfor lagre et nødvendig antall utskrifter fra 3D modellen som viser 3D objektene og kunne vise disse ved innsyn i en plan.

Kommunen bør videre, i samarbeid med sin systemleverandør, teste ut forvaltning og distribusjon av reguleringsplaner i 3D.

Kommunen bør også teste mulighetene for å teste en BIM modell fra en byggesøknad knyttet til reguleringsplanen og vurdere hvordan planen legger til rette for enklere og mer presis byggesøknadsbehandling.