Feltkoder til arealplaner

Oversikt over feltkoder som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå (er laget på reguleringsplannivå), her er ingen bokstavkonflikter, bortsett fra på de kombinerte formålene på reguleringsplan. Her foreslår vi å bruke feltkoden BKB felles for disse, SOSIkode 1800-1831. (Betyr hører under kategori Bygg og anlegg, er kombinerte bygg). Feltkoden må brukes sammen med en tekstlig beskrivelse eller påskrift på kartet.

Dette er helt frivillig å bruke. Dette vil kun være en hjelpetekst for de som er vant til å bruke noe av dette på kartet fra før. Det må også være frivillig i hvor stor utstrekning det brukes, alle formål på kartet trenger ikke å ha en feltkode. Vi mener at disse forkortelsene bare bør brukes på et analogt kart. Disse bokstavkodene skal ikke med på utveksling av data på SOSI filen. Skal ikke være juridisk bindende og ikke påkrevd, kun hjelpetekst. Det som brukes er en mappingtabell som oversetter mellom sosikode og bokstavkode.

NB: Listen er ikke oppdatert med nye formål etter gjeldende kart- og planforskrift da vi vurderer dette opp mot mer digitale planbestemmelser.

plan_bokstavkoder.doc    plan_bokstavkoder.pdf