Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister

En kort oversikt over kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister. Teksten er gjenbrukt fra miljøkommune.no.

Utarbeide plankart

Kommunen kan kreve at forslag til detaljregulering blir levert i digital format. Kravet om digital form må sees i sammenheng med kommunens digitale planregister.

Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister. Kommunen må sjekke om planer har den rette tekniske kvalitet.

Når kommunen ikke lager planen selv, kan kommunen kreve at forslagstiller leverer planen i riktig digitalt format. Kommunen skal i oppstartsmøtet informere forslagsstiler om kravet til digital levering.

Planene må kodes i den til enhver tid gjeldene Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon- (SOSI-) standard for plan.

Kapittel 3 i kartforskriften om fremstilling av arealplan, sier: Arealplan skal framstilles med arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av vedlegg I og II til denne forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Navnsetting i arealplan skal være i samsvar med bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Plankart skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Planen skal på en tydelig måte skille mellom plandata og basiskart.

Plankart skal ha plannavn, nasjonal arealplan-ID, tegnforklaring, nordpil, målestokktall, målestokklinjal og markering av koordinatnettet. Kartet skal gi opplysninger om hvilket horisontalt geodetisk grunnlag, høydegrunnlag og hvilken kartprojeksjon som er benyttet, og dato og kilde for geodata som er brukt i basiskartet. Det skal opplyse hvem som er forslagstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt revidert kartet og ha informasjon om planens behandling. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige virkninger og annen informasjon. Arealplaner som består av flere kartutsnitt skal ha system for å skille og identifisere de ulike utsnittene fra hverandre og vise sammenhengen mellom dem.

Kommunen har også ansvar for å kreve at private reguleringsplaner, etter lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 12–3 om detaljregulering, utarbeides av faggkyndige og følger standarden under kartforskriften. 

Planregister

Kommunene skal ha et planregister som inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 2-2 om kommunalt planregister.

Vedtatte planer skal inn i digitalt planregister.  Planregisteret skal inneholde en oversikt over vedtatte planer og planer som er under arbeid.

Kommunen skal ved utgangen av året utarbeide årsversjoner av planregisteret. Kartforskriften § 4 om årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget. Kapittel 4 omhandler kommunalt planregister.

Digitalt planregister

  • Kommunen etablerer og fører digitalt planregister. Et slikt planregister skal inneholde endelig vedtatte arealplaner i kommunen. Registeret skal også ha med planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. I tillegg skal det føres inn opplysninger om mindre endringer, dispensasjoner, midlertidige forbud mot tiltak og planer under behandling. En plan det er fremmet innsigelse mot, klaget over eller vedtatt utsettende virkning av planvedtak på, skal også inn i registeret. Det er åttedagsersfrist fra vedtak til registrering i planregisteret.
  • Kommunen tildeler alle arealplaner en nasjonal arealplan-ID når planen er under behandling i kommunen. Arealplaner skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan-ID, som er i samsvar med produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.
  • Det er kommunens oppgave å oppdatere og vedlikeholde planregisteret. 
  • Kommunen skal ha et system for forvaltning og vedlikehold av planregister. Systemet bør være skrevet ned. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i planregisteret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen kunngjøring finner sted.
  • Kommunen skal ved utgangen av hvert år utarbeide en årsversjon av planregisteret.
  • Kommunen skal påse at digitalt planregister og planarkiv blir oppbevart på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. Det skal tas jevnlige sikkerhetskopier av databaser.

Planoversikt

  • Kommuner som ikke fører digital planregister, skal føre et enkelt planregister med planoversikt. Oversikten skal innholde en opplisting av endelig vedtatte arealplaner i kommunen og planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. I tillegg opplisting av vedtatte mindre endringer, dispensasjoner, midlertidige forbud mot tiltak og planer som er under behandling. Planoversikten kan for eksempel presenteres i et regneark og fordi den skal legges ut på kommunens hjemmeside må den være i digital form.

Planregister på Internett og i Norge Digitalt

  • Kommunen skal sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett.
  • Kommunen skal sørge for at data fra digitalt planregister er tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge Digitalt.
  • Informasjon fra planregister med planoversikt skal også være tilgjengelig på Internett.