Om digital plandialog

Digital plandialog er del av regjeringens satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Her finner du litt om bakgrunnen for satsingen og hvem som leverer programvare for digital plandialog.

Mange kommuner har tatt i bruk verktøy for forbedret dialog og medvirkning i kommunale planleggingsprosesser. Disse verktøyene gir oversikt over pågående planarbeid og status for disse i tillegg til mulighet for formidle innspill fra publikum og andre som medvirker i planprosessen digitalt.

Det er et overordnet mål å sikre tidligere involvering og interesseavklaring i planprosessene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ser det derfor som viktig at også regionale myndigheter og statlige sektormyndigheter kan gi sine innspill digitalt enkelt og direkte inn mot den videre planprosess på lik linje med hva som er mulig i de nye verktøyene for digital plandialog.

KMD ønsker å være med på å bidra til at det utarbeides felles kravspesifikasjoner for digital plandialog i kommunene som ivaretar behovet for dialog ikke bare mellom kommune og publikum men også andre aktører og gjennom det sikrer bedre planprosesser.

Departementet ønsker også å se på utviklingsmuligheter som forenkler prosessene for kommunen og partene i dialogen.

KMD ser at samarbeidet mellom systemleverandører og KS i forbindelse med eByggesak og eByggesøknad og ePlansak kan være med å danne mal for dette arbeidet og at digital plandialog på sikt kan inngå som en ekstra modul i disse kravspesifikasjonene.

Som et første grep har det vært dialog mellom departementet og plandialog-leverandører, hvor departementet har blitt orientert om nåværende status og hva som eventuelt bør forbedres.

Digital plandialog – status i 2018  

Digital plandialog har bidratt til å fremme den demokratiske prosessen ved å gi full åpenhet og innsyn i plansakene. Plandialog er et skritt på veien mot fremtidsrettede selvbetjeningsløsninger som kan gi beslutningsgrunnlag og innsyn i interessekonflikter. Tre aktiviteter har vært prioritert.

  • Evaluering av eksisterende systemer for digital plandialog og erfaringer med disse i blant annet i Vestfold, Hedmark og Oppland. Dagens leverandører Norconsult, Norkart og Geodata har gitt departementet oversikt over hvordan løsningene fungerer og presentert muligheter for videreutvikling.
  • Asplan Viak har i rapport bestillt av departementet fått innspill til hvordan man kan øke bruken av digital plandialog i fylkene. Kommunenes plandialogsystemer oppleves som gode for innsyn med alle dokumenter samlet på en plass men der er ønsker om mer standardisering og enklere brukergrensesnitt. I tillegg etterlyses det bedre løsninger for oversendelse av dokumenter/arkivering på regionalt nivå. Disse momentene tas med i pågående arbeid med metode/systemutvikling, standardisering og regelverkstilpasninger.  
  • Det er holdt workshop om digital plandialog i planprosesser (pdf 18Mb) med blant annet kommuner og fylkesetater der både saksbehandlere og arkivansvarlige deltok. Tema var "Hvordan kommuniserer fylkesmannen og fylkeskommunene med kommunene i plansaker i fremtiden? Hva fungerer med løsningene vi har i dag og hva er suksesskriteriene for å få til en mer effektiv og smidig dialog i fremtiden?" 

GIS leverandører som tilbyr digital plandialog

Trenger du å vite mer om nytte og bruk av digital plandialog bør du kontakte din GIS leverandør direkte.

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Hilde Johansen Bakken