Om digital plandialog

Digital plandialog er del av regjeringens satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Her finner du litt om bakgrunnen for satsingen og hvem som leverer programvare for digital plandialog.

Mange kommuner har tatt i bruk verktøy for forbedret dialog og medvirkning i kommunale planleggingsprosesser. Disse verktøyene gir oversikt over pågående planarbeid og status for disse i tillegg til mulighet for formidle innspill fra publikum og andre som medvirker i planprosessen digitalt.

Det er et overordnet mål å sikre tidligere involvering og interesseavklaring i planprosessene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ser det derfor som viktig at også regionale myndigheter og statlige sektormyndigheter kan gi sine innspill digitalt enkelt og direkte inn mot den videre planprosess på lik linje med hva som er mulig i de nye verktøyene for digital plandialog.

KMD ønsker å være med på å bidra til at det utarbeides felles kravspesifikasjoner for digital plandialog i kommunene som ivaretar behovet for dialog ikke bare mellom kommune og publikum men også andre aktører og gjennom det sikrer bedre planprosesser.

Departementet ønsker også å se på utviklingsmuligheter som forenkler prosessene for kommunen og partene i dialogen.

KMD ser at samarbeidet mellom systemleverandører og KS/KommIT i forbindelse med eByggesak og eByggesøknad kan være med å danne mal for dette arbeidet og at digital plandialog på sikt kan inngå som en ekstra modul i disse kravspesifikasjonene.

Som et første grep har det vært dialog mellom departementet og plandialog-leverandørene, hvor departementet har blitt orientert om nåværende status og hva som eventuelt bør forbedres.

GIS leverandører som tilbyr digital plandialog

Trenger du å vite mer om nytte og bruk av digital plandialog bør du kontakte din GIS leverandør direkte.

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Hilde Johansen Bakken