Utarbeide plankart

Arealplaner skal være i et digitalt format som følger en nasjonal standard. Standarden gjør det mulig å utveksle og gjenbruke dataene elektronisk.

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal fremstilles etter tegneregler fastlagt i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, NPAD. 

Kartforskriften § 9 om krav til endelig vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-ID med videre, § 10 om særskilte krav til digital arealplan og § 11 om endelig vedtatt plan, planarkiv med videre, omhandler krav til fremstilling av arealplan.

Standarder for utarbeiding av plankartet ligger på en egen side; plankartsiden på regjeringen.no 

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon med videre, omhandler plankart og planregister.

Lag et digitalt arealplankart (Kartverket)

Teknisk kontroll av arealplan

1) Arealplaner i riktig digitalt format

Arealplaner skal lages i den nasjonale standarden for digitalt format. Årsaken til dette er at planene skal legges inn i det digitale planregisteret. Planregisteret skal brukes til å ha oversikt over planene, hjelpe deg til å behandle saker og hjelpe folk som ønsker å bygge. Planregisteret skal være tilgjengelig på internett.

Kommunen skal også sørge for at data fra planregisteret er tilgjengelig for nedlastning via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). Nedlastningen er avhengig av at standarden er brukt. Planområder fra en del kommuner er tilgjengelige i web-klienten SePlan. Fra SePlan kan man klikke seg videre til kommunens planregister. 

2) Lage statistikk om arealbruk

Digitale planregistre skal også brukes til å hente ut statistikk. Arealplanene må være digitale, og for å lage statistikk automatisk, må arealplanene lages etter en bestemt standard (kodeverk). Dette kodeverket heter SOSI. Er du interessert i å lære om SOSI kan du lese mer på nettportalen til Kartverket.

3) Arealplan som produkt

Digitalt er en arealplan et produkt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Spesifikasjonen viser hvordan du slager digitale arealplaner.

Kartverket har laget en innføring i hvordan man lager digitale arealplankart

4) Teknisk kontroll

For å være sikker på at arealplanen er laget slik nasjonal produktspesifikasjon krever, må du foreta en teknisk kontroll av planen. For å kunne gjøre dette trenger du et eget dataprogram.

Kartverket har laget et program som kontrollere om dataene som planen er laget av, er riktige etter SOSI-standarden. Programmet kan du laste ned på din PC fra nettportalen til Kartverket.

Kontroll i kommunens eget verktøy kan vise at det ikke er feil i dataene, mens SOSI-kontrollen viser feil. Kontakt da kommunens systemleverandør for å løse dette.

5) Trenger du hjelp til å gjøre kontrollen?

Du kan gjennomgå et grunnkurs i SOSI kontroll via nettportalen til Kartverket. 

Kartverket ved fylkeskartkontoret kan gi deg veiledning og opplæring i bruk av programmet:

 • Kartverket Bergen har ansvaret for fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Kartverket Bodø har ansvaret for Nordland fylke
 • Kartverket Hamar har ansvaret for fylkene Hedmark og Oppland
 • Kartverket Kristiansand har ansvaret for Aust-Agder og Vest-Agder fylker
 • Kartverket Molde har ansvaret for Møre og Romsdal fylke
 • Kartverket Oslo har ansvaret for fylkene Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo
 • Kartverket Skien har ansvaret for Vestfold og Telemark fylker
 • Kartverket Stavanger har ansvaret for Rogaland fylke
 • Kartverket Trondheim har ansvaret for Trøndelag fylke
 • Kartverket Troms og Finnmark har ansvaret for Troms  og Finnmark fylker
 • Kartverket Trondheim har ansvaret for Sør-Trøndelag fylke