Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 10. Kommunal planstrategi

§ 10-1 Kommunal planstrategi
Spørsmål: Er det rett forståing av lova at ev. samordning av planprogram med kommunal planstrategi må innfri kravet til planprogram for kvar einskild temaplan? 

Svar: I plan- og bygningslova § 10-1 siste ledd står det at handsaming av planstrategi kan slåast saman med og vere del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Dette gir grunnlag for å samordne planprogrammet og planstrategien for tematiske kommunedelplanar, og også å samordne med planprogrammet og planstrategien for den samla kommuneplanen. Slik samordning vil ofte vere ei god løysing. Det gjer det mogeleg å avgrense planprogrammet for temaplanen, slik at det ikkje blir meir omfattande enn det som er naudsynt.

Spørsmål: Er det noe i veien for at arbeidet med planstrategi etter pbl kap. 10 kan startes av det sittende kommunestyret og at en evt. går så langt som til å legge forslaget til planstrategi ut til off. ettersyn, men at vedtaket blir gjort av det nye kommunestyret?

Svar: Loven regulerer ikke oppstart av planstrategi ut over at den skal foreligge/være vedtatt innen ett år etter valg av kommunestyre. Om kommunen velger å starte arbeidet med kommunal planstrategi hvis de finner det hensiktsmessig er det som du sier ikke noe legalt til hinder for. Her er det vel som kommuneloven ellers legger opp til kommunen selv som får vurdere og beslutte ut fra hva de finner hensiktsmessig. Uansett vil det nye kommunestyret stå fritt til å videreføre det som er gjort, eller starte på nytt med planstrategiarbeidet når de tiltrer.

Til toppen