Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

§ 13–1 Midlertidig forbud mot tiltak
Spørsmål: Kommunen nedla midlertidig dele- og byggeforbud etter gammel lov. Dette forbudet har gått ut. Det ble ikke søkt om forlengelse av fristen. Spørsmålet er om det i henhold til § 13-1 kan fattes nytt vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for samme planområde.

Svar: Utgangspunktet er at det ikke kan nedlegges nytt midlertidig forbud mot tiltak for et område når fristen er gått ut uten at det er søkt om forlengelse. Det kan tenkes unntak fra dette, men da må det ha oppstått en ny og uforutsett situasjon. For eksempel at det kommer planer om å føre en viktig jernbane eller veitrase eller lignende gjennom området og som det ikke var mulig å forutse når forbudet ble nedlagt første gang.

Spørsmål: Er det klageadgang på kommunens vedtak om ikke å legge ned midlertidig forbud etter § 13-1?

Svar: Nei. Midlertidig forbud står i sammenheng med kommunens planmyndighet, dvs. at kommunen beslutter om den vil starte planlegging eller ikke. Dette er beslutninger som ikke er gjenstand for klage. Kommunens beslutning om ikke å ville bruke midlertidig forbud er således et ikke-vedtak på linje med beslutning om ikke å ville ta opp planarbeid. Hvis eksempelvis en statlig myndighet mener det er sterkt behov for midlertidig forbud kan vedkommende ta dette opp med deptet/fylkesmannen og anmode om statlig midlertidig forbud.

§ 13-3. Fristforlengelse
Spørsmål: Hva gjør vi i forhold til midlertidige bygge- og deleforbud som er truffet etter gammel. § 33 hvor det nå skal vurderes fristforlengelse? Jeg kan ikke se at samvirke mellom pbl 85 § 33 og ny pbl § 13-3, første ledd er løst i overgangsbestemmelsen eller overgangsforskriften.

Svar: § 33 i pbl 85 og kap. 13 i ny pbl har i hovedsak samme materielle innhold. Et forbud som er nedlagt etter § 33 i pbl 85 må derfor kunne forlenges med hjemmel i § 13-3 i ny pbl. Det betyr at kommunen har fått hjemmel til å forlenge fristen selv og ikke lenger er avhengig av departementet (fylkesmannen). I og med at forbud etter § 13-1 nå kan nedlegge for inntil fire år, må inntil to års forlengelse av et toårsforbud som er nedlagt etter § 33 i pbl 85 anses for å være relativt kurant.

Til toppen