Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon
Spørsmål: Det har tidligere vært lov å lage egne fargekombinasjoner i kombinerte formål. Er dette fortsatt lov?

Svar: Det fremgår av kart- og planforskriften § 9 fjerde ledd at arealplan skal framstilles med arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av vedlegg I og II til denne forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Navnsetting i arealplan skal være i samsvar med bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Produktspesifikasjonen er uttømmende og det er følgelig ikke adgang til å lage egne fargekombinasjoner. Dette fremgår av veiledningen til § 9 fjerde ledd side 23.

Spørsmål: Kan fylkeskommunen kreve at kommunen operer med digitale planar i planprosessen, enten SOSI eller PDF?

Bakgrunn: Vi ser at vi vil kunne effektivisere plansaksbehandlinga med å nytte SOSI/PDF i heile produksjonslinja frå tiltakshavar/kommune/fylke. Mykje av dokumenta vert no motteke som papirdokument og skanna. Konsulentar og kommunar vil kunne sleppe meirarbeid og kostnadar til oversending av fysiske dokument dersom vi ber om eller stiller krav om at alt skal vere i SOSI/PDF format. Oversending av dokument og digitale planar vil kunne gå via e-post eller henting frå kommunal webside via lenke.

Svar: I følge kart- og planforskriften § 7 først ledd er det kun kommunen som kan kreve at private fremmer forslag til detaljregulering i digital form som SOSI. Det fremmes jo ikke private forslag overfor fylkeskommunene og det er følgelig ikke behov for en tilsvarende bestemmelse for fylkesnivået.

Det er også opp til kommunen selv å bestemme om den vil utarbeide kommuneplanens arealdel i digitalt form. Tilsvarende gjelder for reguleringsplan den utarbeider i egen regi.

Det er ikke etablert hjemmel for at andre kan pålegge kommunen å utarbeide digitale planer i SOSI. Det fylkeskommunen derfor kan gjøre er å henstille til kommunen å utarbeide alle planer digitalt i henhold til SOSI og vise til at det er store rasjonaliseringsgevinster å hente her. På den annen side vil en konsekvens av at kommunen krever digitale planer eller utarbeider slike selv, være at den må etablere digitalt planregister etter forskriften § 12. Det har jo en kostnad. Kostnaden kan imidlertid reduseres ganske mye dersom man etablerer interkommunale planregistre. Dersom kommunen velger  ikke å utarbeide digitale planer i henhold til SOSI, må den likevel føre planregister med planoversikt etter forskriften § 13.

Det finnes heller ingen hjemmel for å kreve at kommunen sender dokumenter som PDF eller andre formater.

Til toppen