Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
Spørsmål: Mange spørsmål har vært konkret omtalt i forbindelse med overgangen, men vi har snublet over noe vi ikke finner umiddelbart svar på. Det gjelder en plan som ble vedtatt i desember etter 1985-loven.

Det er kommet inn klage på vedtaket. Skal denne klagen behandles etter pbl. 1985 (§27-3) siden den ble behandlet etter denne loven fram til vedtak i kommunen, eller etter pbl. 2008 (§ 1-9)?
Hvis pbl. 1985 er alt greit; underinstansen er i loven fastsatt til å være det faste utvalget for plansaker.
Hvis pbl. 2008 er det ikke like greit, idet det faste utvalget for plansaker ikke lengre er lovfestet.

Svar: Klagen skal behandles etter loven av 1985, men siden det faste utvalg ikke lenger er lovfestet gjelder ikke behandlingsreglen i § 27-3. Utgangspunktet er da at klagen skal behandles av kommunestyret hvis ikke oppgaven er delegert til et annet organ, for eksempel det utvalg kommunestyret har delegert myndighet til å behandle plansaker. Det vil være opp til innholdet i delegeringsvedtaket om klagen i tilfelle skal gå direkte fra utvalget til fylkesmannen. Siden kommunens myndighet til å endre eller oppheve vedtatt plan ligger til kommunestyret, vil det være naturlig at utvalget - dersom det mener at klagen skal tas til følge - legger frem forslag til kommunestyret om endring av vedtaket.

§ 34-2. Overgangsbestemmelser til plandelen
Spørsmål: Videreføres en vedtekt gitt med hjemmel i PBL 1985 § 69 nr 3 som følge av overgangsbestemmelsen i PBL 2008 § 34-2 niende ledd?

Svar: Begrunnelsen for § 34-2 niende ledd var at hjemmelen i pbl.85 § 3 til å gi kommunale vedtekter ble opphevet ved pbl.08. Utgangspunktet i den nye loven er at de kommunale vedtektene etter hvert enten skulle avløses av sentrale forskrifter som har hjemmel i de enkelte bestemmelser i loven, for eksempel i kapittel 20 eller av kommuneplanbestemmelser etter § 11-9.

Når det gjaldt de vedtekter som kunne erstattes av sentrale forskrifter ble det ikke satt noen tidsfrist for når dette skulle skje. Disse vedtektene gjelder inntil sentral forskrift blir gitt. Når det gjelder vedtekt som kan erstattes av kommuneplanbestemmelser etter § 11-9 ble det for noen særskilte angitte vedtekter fastsatt at de faller bort senest 8 år etter ikrafttreden av ny lov. § 69 nr. 3 er ikke blant disse.

Det som er spørsmålet i denne saken er derfor om det er gitt sentrale forskrifter fra Kommunal og regionaldepartementet (KRD) som er ment å erstatte de kommunale vedtekter etter § 69 nr. 3. Hvis det ikke er tilfelle vil den kommunale vedtekten med hjemmel i pbl. 85 gjelde inntil den blir avløst av slik forskrift ev. av en planbestemmelse. Spørsmålet om hva som skal være virkningen av ny TEK og SAK i forhold til kommunale vedtekter ett pbl. 85 § 3 hører under KRD.

Spørsmål: Gjelder fortsatt gamle disposisjonsplaner etter at ny lov ble iverksatt?

Svar: Overgangsbestemmelsene i § 34-2 omfatter ikke gamle disposisjonsplaner, slik at de ikke kan gjennomføres etter ny lov. Det kan eventuelt være annerledes dersom det er en kommuneplan som viderefører gamle disposisjonsplaner, da kan det være at kommuneplanen gjør at de kan gjennomføres.

Spørsmål: Omfatter overgangsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 34-2 åttende ledd som gjelder midlertidig utsettelse av iverksetting av byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen for landbruksbygninger og anlegg også bygninger som har vært ansett som stedbunden næring i tilknytning til fiske? 

Svar: Meningen har vært å opprettholde likestillingen av slike nødvendige bygninger for primærnæring med landbruk, dvs at slike naust/sjøbuer faller inn under samme overgangsregel og formelle regime enten fisket er del av kombinasjonsbruk eller er egen primærnæring. Noen steder kan det også være ett element i kombinasjon av fiske og annen utmarksnæring/-høsting.  

Spørsmål: En reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i 2007. Planen ble påklaget til Fylkesmannen, og vi opphevet kommunestyrets vedtak i des. 2007 på grunn av saksbehandlingsfeil. Etter den tid har det ikke skjedd noe med saken før nå.  Det er nå aktuelt med noen endringer av den planen som ble vedtatt og opphevet i 2007 slik at det er nødvendig med utlegging til offentlig ettersyn.

Svar: Så vidt vi forstår er det her spørsmål om å starte på nytt siden forrige sak ble stoppet og avsluttet ved opphevelsesvedtak etter klage. Formelt sett startes det en ny sak. Forstår det også slik at det er aktuelt med endringer i forhold til innholdet i tidligere sak.

Spørsmål: I ny lovs § 34-2 tredje siste ledd fastsettes det at planer som er lagt ut til offentlig ettersyn før 1. juli 2009 kan ferdigbehandles etter gammel lov.  Innebærer ”ferdigbehandles” også fylkesmannens behandling av klage på reguleringsplan, slik at vi i vårt vedtak f.eks skal vise til pbl § 27-3 (gml.) og ikke § 12-13 (ny)?

Svar: Etter første juli er det ny pbl, jf § 1-9 som gjelder og som viser til forvaltningsloven. Samtidig er det slik at for saker som ble lagt ut før 1. juli er det pbl 85 som er rettsgrunnlaget for ferdigbehandling og vedtak og som skal prøves på ny i klagesaken (som formelt er en ny sak). Vi foreslår at man i klagevedtaket viser til pbl § 1-9, jf § 15 i pbl 85.

Spørsmål: Er det mulig å kombinere elementer fra ny og gammel lov? For eksempel legge inn hensynssoner i en eksisterende plan?

Svar: Hvis planen skal vedtas etter at ny lov er trådt i kraft (1. juli 2009) er det mulig å legge inn hensynssoner fra ny lov i planen. Det må fremgå klart ved utlegging til offentlig ettersyn hva som er lagt inne.

Spørsmål: Kan man endre planer vedtatt etter gammel lov?

Svar: Hvis det bare er bestemmelsene til en gammel plan som endres, vil hjemmelen for de nye bestemmelsene være § 12-7. Det er heller ikke ikke noe i veien for at disse bestemmelsene relateres til de gjeldende arealformålene i planen. Det samme må gjelde ved andre mindre justeringer.

Hvis man skal endre arealformålene i planen, må de nye formålene brukes. Det er ikke noe i veien for at man får en "ny plan" for en del av et eldre planområde, uten at arealformålene i resten av planområdet oppdateres.
Det blir den samme situasjon fremstillingsmessig som om man lager en plan for et uregulert område, som ligger inntil et tidligere regulert område.

Det kan være situasjoner når det kommer forslag om å endre en del av en gammel plan, er så stor sammenheng med de øvrige deler av planen at det vil være naturlig å kreve at hele planen endres etter reglene i ny lov. Det må bero på en konkret vurdering.

Spørsmål: Kan kommunene fullføre planlegging etter tidligere regler ved at man fullfører prosessen også etter at den nye loven har trådt i kraft - men uten å ta inn deler fra den nye loven?

Svar: Hvis man har begynt etter gammel lov, kan man fortsette etter gammel lov selv om planen først vedtas etter at ny lov er tråd i kraft. Forutsetningen er at vilkåret om vedtak om utlegging før 1. juli 2009 er oppfylt.

Spørsmål: Når skal en plan behandles etter ny lov?

Svar: Forslag til arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn før loven trer i kraft kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder reglene i ny lov.

Spørsmål: Hvordan er overgangsbestemmelser i ny Plan- og bygningslov i forhold til mindre vesentlige endringer?

Svar: Vi legger til grunn at søknader om mindre vesentlig endring som har blitt sendt kommunen før ikrafttreden av ny plandel kan behandles etter gammelt regelverk.

Spørsmål: Endringer i en reguleringsplan som er vedtatt før 01.07.09. Kan kommunen benytte formålene i gammel PBL eller må hele planen oppdateres i henhold til ny PBL?

Svar: Ved endring av eldre planer må de nye formålene og bestemmelsene benyttes, men det er ikke nødvendig å oppdatere hele planen. Gamle og nye formål og bestemmelser kan godt leve ved siden av hverandre innenfor samme planområde bare det fremgår tydelig hva som er hva. 

Spørsmål: Hvilke bestemmelser gjelder for behandling av søknader om dispensasjon etter 1. juli 2009.

Svar: Kapittel 19 i ny lov er satt i verk fra 1. juli. Samtidig oppheves § 7 i pbl.85. Det betyr at både plandispensasjoner og byggesaksdispensasjoner skal behandles etter kapittel 19 i ny lov. Vi legger til grunn at søknader om dispensasjon som er sendt kommunen før loven er trådt i kraft skal behandles etter § 7 i pbl.85.

Til toppen