Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen

§ 5-2. Høring og offentlig ettersyn
Spørsmål: Er det krav til kunngjøring i avis ved offentlig ettersyn av planforslag.

Svar: Etter ny lov § 5-2, andre ledd er utgangspunktet at når en sak legges ut til offentlig ettersyn skal dette kunngjøres, og det skal angis hvor minst ett eksemplar skal være (fysisk) tilgjengelig for gjennomsyn for alle og enhver. Videre skal det tilrettelegges for presentasjon av planforslaget i elektronisk form. Det skal også opplyses om det foreligger alternative utkast og hvor dette/disse ev kan ses (planmyndighetenes kontor). Departementet innfortolker her at kunngjøring i utgangspunktet innebærer aviskunngjøring og presentasjon av kunngjøringen på kommunens hjemmeside eller nettbaserte opplagsside. Imidlertid kan kunngjøring skje på flere måter, for eksempel på oppslagstavler, eller i kommunale informasjonstrykksaker som omdeles til kommunens innbyggere (i det aktuelle området), eller som kommer som bilag til ordinære aviser. Kommunen må imidlertid også vurdere behovet for å kunngjøre i en videre geografisk krets, eksempelvis der det er mange utenbygdsboende som kan bli berørt.

Spørsmål: Kommunen har nylig hatt forhåndskonferanse med privat utbygger ang. boligutbygging og reguleringsplan (detaljregulering).  Det vil ikke bli krevd planprogram. Mht. kunngjøring av oppstart (§ 12-8) var det usikkerhet omkring hvor lang frist som skal settes for innspill/synspunkt.  Er det riktig at det ikke er krav til høringsfrist i meldingsfasen.

Svar: Det er riktig at det ikke er lagt inn en egen frist ved varsel om oppstart i loven. Hvis forslag til planprogram legges ut ved oppstart er fristen for uttalelse seks uker. Hvis det varsles oppstart uten planprogram må det gis en rimelig frist. Etter pbl § 1-9 gjelder forvaltningsloven sammen med pbl. Etter forvaltningsloven § 16 (med tilhørende forskrifter) kan det settes frister i f.m. med varsling og behandling av en forvaltningssakssak. Vanligvis anses tre uker å være en rimelig frist, men konkrete forhold i den enkelte sak kan tilsi en annen frist. Frister som er kortere enn tre uker vil vel normalt ikke bli ansett som forsvarlige.

§ 5–4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag
Spørsmål: Kan det fremmes innsigelse mot retningslinjer til hensynssone?

Svar: Innsigelse kan rette seg de innholdselementene i arealplaner som har rettsvirkning:kart med arealformål, hensynssoner og symboler + planbestemmelser gitt med hjemmel i pbl. Retningslinjer er ikke rettslig bindende og således heller ikke en del av planen som det kan rettes innsigelse mot.

Spørsmål: Kan det kun inngis innsigelse til plankartet, eller kan det også gis innsigelse til bestemmelser i plan som anses å stride med overordnede hensyn og bestemmelser?

Svar: Innsigelse kan gis både til kart og bestemmelser.

§ 5-5- Vedr. mulighet for å ”miste” rett til innsigelse
Spørsmål: Hvor klart må det uttrykkes fra fylkesmannens side at det kan være aktuelt med innsigelse til en kommuneplan (til varselet). Varsel om kommuneplan og planprogram er jo ofte svært kortfattet og generelle. Må uttrykket ”innsigelse” benyttes eller er det nok at vi har nevnt de nasjonale interessene som en ev. innsigelse tar utgangspunkt i?

Svar: Det følger av pbl § 5-4 siste ledd at innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høring av planforslaget. Dessuten framgår det at innsigelse skal begrunnes.

I og med at retten til å fremme innsigelse i medhold av pbl § 5-5 tredje ledd bortfaller dersom kravet til deltakelse i planprosessen etter pbl § 3-2 tredje ledd ikke er oppfylt, bør fylkesmannen så snart som mulig varsle om at det i det aktuelle planområdet kan være nasjonale eller regionale interesser og klargjøre hva disse går ut på. Det kan neppe oppstilles noen generell regel om at innsigelse må være gitt allerede til varsel om oppstart siden retten til å inngi innsigelse gjelder frem til høringsfristen Den generelle plikten til å delta i planprosessen samt det forhold at innsigelse skal gis så tidlig som mulig - taler for at innsigelse bør gis snarest mulig etter at planforslagets innhold er klargjort - forutsatt at kommunen har oppfylt sin informasjonsplikt. 

I siste innstans er det departementet som avgjør om innsigelsesadgangen er i behold, jf. pbl § 5-5 annet ledd.

Til toppen