Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse

§ 8-1. Regional plan
Spørsmål: Ifølge ny lov er en regional plan godkjent etter fylkestingets vedtak så sant ikke statlige interesser eller kommunene har vesentlige innvendinger mot planen. Har statlige interesser / kommunene en tidsfrist for evt å melde inn innvendinger til planen etter fylkestingets vedtak? - kfr. § 8-4, annet ledd.

Svar: Nei, det er ingen lovfestet frist. Forutsetningen for at det skal være aktuelt å melde inn et spørsmål vil være at det er tatt opp under planutarbeidingen (og høringen av planen).  Det bør gå klart fram av uttalelsen at innvendingene vil innebære at spørsmålet må til departementet dersom ikke innvendingene blir ivaretatt gjennom fylkestinget vedtak.

Spørsmål: Som det framgår av § 8-4, første ledd, skal kommunene, fylkesmannen og berørte statlige organer underrettes om vedtaket. Miljøverndepartementet skal også orienteres om planen. Er det noen frist for en slik oversendelse etter vedtaket?  Og er det noen frist for Miljøverndepartementet å gi tilbakemelding om det er deler / mål / retningslinjer / plankart som Miljøverndepartementet ikke kan aksepteres?

Svar: Det er ingen lovfestede frister utover at Miljøverndepartementet skal meddele innen 3 måneder etter at den er mottatt om den vil bli endret.

Spørsmål: I samme § 8-4, første ledd står det departementene (flertall). Er det tilstrekkelig at plan samt vedtak kun sendes til Miljøverndepartementet eller er det påkrevet at også andre dept. skal ha planen – i dette tilfellet for eksempel Samferdselsdepartementet?  Eller er videresending til andre dept noe Miljøverndepartementet tar seg av – evt gir beskjed til regional myndighet om å sende plan/ vedtak til andre dept.

Svar: Med departementene menes det de departementer hvis saksområder blir berørt av den aktuelle regionale planen. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at Miljøverndepartementet skal være et distribusjonsledd.

Spørsmål: Er det tilstrekkelig å sende fylkestingsaken med trykte vedlegg til Miljøverndepartementet etter fylkestingets vedtak – ev. ønsker deptet ytterligere materiale?

Svar: Det er den regionale planen slik den er vedtatt som skal sendes departementene.

Spørsmål: Er det et krav at fylkestingets vedtak skal kunngjøres i avisen? (regner med at det er naturlig, men er det et krav?)

Svar: Det er ikke annet krav til kunngjøring enn at kommuner, fylkesmannen og berørte statlige organer (og evt. andre som skal bidra til gjennomføringen av planen) skal underrettes om vedtaket.

Spørsmål: Ifølge § 8-1, skal handlingsprogrammet rulleres årlig. I planen er det utarbeidet et enkelt handlingsprogram. Blir planen ”rammet” av ny lov i den forstand at handlingsprogrammet skal rulleres årlig?

Svar: Dersom den regionale planen skal vedtas i høst (dvs. etter 1.juli) vil reglene i ny lov gjelde. Det betyr at handlingsprogrammet skal rulleres årlig (etter at planen er vedtatt).

§ 8-3. Utarbeiding av regional plan
Spørsmål: Kan fylkestinget delegere vedtak om å legge regional plan ut til offentlig ettersyn?

Svar: § 3-4 i plan- og bygningsloven presiserer at regional planmyndighets (fylkestingets) kompetanse til å vedta regional plan ikke kan delegeres. Det ligger ikke noen delegasjonssperre for utarbeiding av plan i bestemmelsen. Det må bety at utlegging til offentlig ettersyn kan delegeres etter kommunelovens regler.

Spørsmål: Må et planprogram (regional plan) etter offentlig høring legges fram for politisk behandling?

Svar: Det er fylkestinget som fastsetter planprogrammet, dersom det ikke har vedtatt å delegere dette. Det betyr at det som hovedregel er opp til fylkestinget å bestemme dette selv. I særlige tilfeller kan departementet bestemme at en annen myndighet enn planmyndigheten skal fastsette planprogrammet.

§ 8-4 Vedtak av regional plan
Spørsmål: Skal innvending til regional plan alltid sendes fylkeskommunen, som så skal sende vedtatt plan med innvending vedlagt til Miljøverndepartementet for eventuelle endringer?

Svar: Hvis innvendingen kommer inn til Miljøverndepartementet før fylkestinget har gjort sitt vedtak er bør den sendes til fylkeskommunen som rette vedkommende.

Hvis den kommer i etterkant er det for det første avgjørende når den kommer. Hvis den kommer senere enn tre måneder etter at departementet og berørte organer er underrettet om vedtaket, er det for sent til å gjøre noe. Kommer den innenfor fristen er det to muligheter:

  • Den kan enten ses på som en anmodning til departementet om bruke sin adgang etter § 8-4 tredje ledd til å gjøre endringer i planen av eget tiltak

eller

  • Be det organ som har innvendingen i stedet å ta den opp med fylkeskommunen, jf. det jeg har sagt ovenfor.

I begge disse tilfellene skal fylkeskommunen ha høve til å uttale seg før departementet eventuelt gjør endringer i planen. Avgjørelsen om hvilken vei som velges må ta etter en konkret vurdering i den enkelte sak.

§ 8-5 Regional planbestemmelse
Spørsmål: En eldre reguleringsplan har forbud mot etablering av handel i reguleringsområdet. Senere er området omfattet av en regional planbestemmelse som setter forbud mot handelsvirksomhet. Kommunen har gitt utbygger dispensasjon fra kommunaleplanen for å etablere byggvarehus på sin eiendom. Hvordan skal en slik sak behandles?

Svar: Generelt kommer den regionale planbestemmelsen til anvendelse når en dispensasjon fra en reguleringsplan vil medføre at det kan gis tillatelse til et tiltak som den regionale planbestemmelsen er ment å forby. Det er derfor opp til fylkeskommunen, etter samråd med fylkesmannen, å ta stilling til om tiltaket likevel kan tillates. Dette skjer i tilfelle som samtykke (eller avslag) til at det gjøres unntak fra den regionale planbestemmelsen.

Dette innebærer at kommunen først må avklare med fylkekommunen om det kan gis samtykke til unntak fra den regionale planbestemmelsen og deretter må kommunen gjøre vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen dersom samtykke blir gitt. Gis det ikke samtykke, har ikke kommunen anledning til å gi tillatelse til tiltaket gjennom dispensasjon fra reguleringsplanen.

Den regionale planbestemmelsen gjelder for inntil 10 år med mulighet for forlengelse. For tiltak som gjennomføres på grunnlag av reguleringsplan som ivaretar hensynet i bestemmelsen, faller forbudet mot tiltaket bort. Den regionale planbestemmelsen oppheves ikke, og vil gjelde for tillatelser som er i strid med formålet med bestemmelsen.

Spørsmål: Det ble i 2009 vedtatt regional planbestemmelse i tilknytning til regional plan for handel og sentrumsutvikling. Nå har vi planlagt å bruke denne bestemmelsen i en konkret sak med byggevaresenter nær Europaveien. Det vi er usikker på er klagemulighetene. Vi finner ikke dette spesielt kommentert i loven eller kommentarene.

Svar: Vedtak om samtykke og avslag på søknad om samtykke etter § 8-5 fjerde ledd faller inn under definisjonen av enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Det betyr at det er klagerett på slike vedtak. Det er departementet som er klageinstans, jf. § 1-9 i pbl. 

Til toppen