Evaluering av reglene om utbyggingsavtaler

Rapport fra Asplan Viak

Undersøkelsen er gjennomført høsten 2009 og baserer seg på telefonintervju med 18 kommuner og 25 utbyggere samt dokumentstudier av et utvalg utbyggingsavtaler og forutsigbarhetsvedtak etter § 64 a.

Asplan Viak anser at undersøkelsen samlet sett viser at det ikke er behov for endringer i lovbestemmelsene, men at det er behov for å følge opp praktiseringen gjennom veiledning eller forskrift på noen områder.

Etter Asplan Viaks mening har lovbestemmelsene bidratt til en mer ryddig bruk av utbyggingsavtaler, men undersøkelsen viser at det i en del avtalesituasjoner er særlige utfordringer knyttet til å sikre balanserte avtaler i forhold til de byrder som belastes utbygger. For å sikre at utbyggingsavtaler kan utvikles videre som et fleksibelt og effektivt gjennomføringsverktøy uten at dette skaper usikkerhet i forhold til regelverket eller i ytterste konsekvens øker risikoen i gjennomføringen, bør det derfor gis noen veiledende føringer for hvordan lovens bestemmelser om forholdsmessighet skal praktiseres.

Last ned hele rapporten (pdf)