Universell utforming og klarere tekniske krav

Det foreslås blant annet krav om at nye bygg skal tilpasses bruk for alle, og det tas sikte på å innføre enkelte krav i forskrift for eksisterende bygg. Det klargjøres hvordan bygging i fareområder kan skje, og hvordan kravene til arkitektonisk utforming kan gjennomføres.

Det foreslås blant annet krav om at nye bygg skal tilpasses bruk for alle, og det tas sikte på å innføre enkelte krav i forskrift for eksisterende bygg. Det klargjøres hvordan bygging i fareområder kan skje, og hvordan kravene til arkitektonisk utforming kan gjennomføres.

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene om tilgjengelighet slik at det kreves universell utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Krav til universell utforming gjelder både nye og eksisterende bygg rettet mot allmennheten.

Universell utforming er utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne eksisterende barrierer og hindre at ny oppstår. Mens tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov.

For eksisterende bebyggelse foreslås en bestemmelse som gir hjemmel til å innføre forskrifter om at bestemte bygningstyper skal oppgraderes til å være universelt utformet innen en viss frist. Tilgjengeligheten i eksisterende bygg mv rettet mot allmennheten er i stor grad et forsømt område, og det vil medføre store kostnader å oppgradere til standarden universell utforming. På grunn av den store økonomiske belastningen, foreslås det en skrittvis og prioritert tilnærming.

Sammen med barne- og likestillingsministeren, som i disse dager legger frem forslag til ny lov om diskriminering og tilgjengelighet, vil kommunal- og regionalministeren komme med forslag til hvilke bygningskategorier, anlegg og uteområder som skal oppgraderes og når universell utforming skal være gjennomført. Bygg som brukes av mange og som har stor betydning for den personlige utfoldelse og inkludering vil bli prioritert først, for eksempel skolebygg.

Sikkerhet mot fare
Sikkerhet mot fare og skade fra naturforhold er sentral i plan- og bygningsloven. Dette gjelder om faren kommer fra flom eller skred; leir-, sne- eller steinskred. I den nye plan- og bygningsloven forbedres reglene.

I de nye reglene om planlegging er det uttrykt en plikt for kommunen at planer skal forebygge risiko for tap av liv, skade på helse. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal kommunen påse at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for området.

I byggesaken skal det vurderes om det foreligger noen fare, særlig der dette ikke er vurdert i planleggingen, eller det er kunnskap om forhold som bør vurderes nærmere. Etter forslaget til nye regler vi rolledelingen mellom tiltakshaversiden og kommunen bli klarere, noe som vil bidra til bedre vurdering av grunnforholdene. Hvis det er grunn til å mistenke fare fra naturforhold kan det kreves uavhengig kontroll med prosjekteringen av så vel tiltakets plassering som eventuelle sikringstiltak, samt utførelsen av sikringstiltakene. Kommunen bør føre tilsyn med oppfølging av slike tiltak.