Organisering av geodatavirksomheten

Kart og digital geografisk informasjon (geodata) er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

Pålitelige offentlige kart og geodata er viktig for planlegging, utbygging, sikring av eiendomsrett, ressursforvaltning, sikker ferdsel, beredskap og nasjonalt forsvar. Offentlige kart og geodata er et viktig beslutningsgrunnlag i næringslivet, bl.a. for telekommunikasjon, energiforsyning, eiendomsomsetning og eiendomsforvaltning, jordbruk, skogbruk og fiske. Kommersiell utnyttelse av offentlige geodata er en viktig kilde til økt verdiskaping. Offentlige kart og geodata leveres av kommunene og en rekke statlige fagetater.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk.

Kartverket

Kartverket er nasjonalt fagorgan for kart og eiendomsinformasjon. Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og sørge for enkel og effektiv tilgang til kart- og eiendomsinformasjon. Kartverket skal delta i forsking og utvikling av geografisk informasjonsteknologi og samarbeide med norsk industri og kartbransje. Kartverket har ansvar for å samordne standarder og regelverk på sine områder med andre land.

Kartverket er nasjonal geodatakoordinator og skal samordne arbeidet til statlige og kommunale myndigheter om den geografiske infrastrukturen. Kartverket er offisiell sjøkartmyndighet og utsteder offisielle nautiske kart og nautiske publikasjoner. Autoriserte digitale sjøkart distribueres gjennom et internasjonalt samarbeid (PRIMAR) med sete i Stavanger.

Kartverket er organisert som en forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunene

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og fører de fleste opplysningene i matrikkelen. Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for planlegging og utbygging etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Kommunen er samtidig en stor bruker av kart- og eiendomsdata.

Andre statlige myndigheter

En rekke statlige etater under ulike departementer har ansvar for produksjon og forvaltning av kartdata. Statlige etater på andre departementsområder som produserer og gir ut geografisk informasjon omfatter bl.a. Norsk polarinstitutt, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Statistisk sentralbyrå, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Meteorologisk institutt, Norsk institutt for skog og landskap, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. 

Norge digitalt og Geovekst

Norge har et bredt og tett samarbeid om offentlige geodata. Prinsippene for samarbeidet er slått fast i geodataloven (Lovdata), men de mer praktiske sidene ved samarbeidet er i hovedsak regulert gjennom gjensidige avtaler.

Norge digitalt er et samarbeid mellom kommuner, statlige etater, store offentlige brukere av geodata og andre virksomheter som leverer data til den geografiske infrastrukturen. Målet for samarbeidet er å gi offentlige myndigheter enkel og effektiv tilgang til geodata gjennom samarbeid om finansiering, organisering, drift og utvikling av en felles geografisk infrastruktur. Samarbeidet ble etablert i 2005 på bakgrunn av St.meld. nr. 30 (2002-2003) «Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping. Samarbeidet omfatter i dag vel 600 parter. Det inkluderer kommunene, fylkeskommunene, statsforvalteren, statlige etater og nettselskaper innen energi og tele.

Geovekst omfatter felles finansiering, etablering og vedlikehold av basis geodata. Geovekst er basert på en rammeavtale fra 1992 mellom Kartverket, Vegdirektoratet og det daværende Kommunenes Sentralforbund, Norges Energiverkforbund og Teledirektoratet. Landbruksdepartementet sluttet seg til avtalen senere samme år. Basert på rammeavtalen inngår partene lokalt konkrete prosjektavtaler. Partene er i fellesskap rettighetshavere til data som etableres gjennom samarbeidet. Geovekst omfatter samtlige kommuner med unntak av seks av de største kommunene.