Om Kartverkets fremtidige formidling av eiendomsinformasjon

Brev

Det vises til tidligere kontakt om den fremtidige formidlingen, senest møtet 18.11.2012 på Kartverket som gjaldt fremtidig utforming av teknisk grensesnitt for grunnboken.

Miljøverndepartementet er opptatt av at Kartverkets eiendomsdata skal være til best mulig nytte for samfunnet. Enkel tilgang til slik informasjon for publikum og markedsaktører er da av vesentlig betydning. Som kjent har en prosjektgruppe nedsatt av departementet utredet problemstillingene rundt formidlingen og kommet med forslag til den fremtidige formidlingen. Utredningen har vært på høring tidligere i år og basert på de ulike innspillene i høringsrunden og senere informasjon vi har fått fra Kartverket om mulig utforming av tekniske grensesnitt mv., har departementet utformet noen prinsipper som skal legges til grunn i det videre arbeid med å utvikle en fremtidsrettet og moderne formidlingstjeneste for eiendomsinformasjon. Rammer for prisingen og ny forskrift om formidlingen vil bli fastsatt i 2013. I dette brevet tar vi for oss hva som skal være Kartverkets formidlingsoppgaver og utformingen av teknisk grensesnitt mv.

 1. Miljøverndepartementets vurdering av oppgaver som skal være en del av Kartverkets rolle som tinglysings- og matrikkelmyndighet:
  a) Produsent og formidler av data fra grunnbok og matrikkel
  Kartverket som tinglysings- og matrikkelmyndighet har ansvaret for innregistrering av rettsstiftelser, kvalitetssikring av originalbasene og avgivelse av data fra disse både til publikum og virksomheter i offentlig og privat sektor på formålstjenlig måte. Kartverket kan også avlevere data til forskningsformål og kontrolloppgaver (for eksempel skatteetaten), til bruk i offentlig myndighetsutøvelse, utgi statistikk over saksavvikling og innhold i registeret, m.v.
  b) Fastsetting av pris
  Kartverket fastsetter priser basert på hva som til enhver tid er gjeldende rett, gjeldende inntjeningskrav i statsbudsjettet og prismodeller som er godkjent av departementet. Endelige rammer for prisingen vil bli fastsatt av departementet i 2013.
  c) Tilgang til personopplysninger
  Kartverket kan utlevere personopplysninger til virksomheter innenfor de rammer som personopplysningsloven og tinglysings- og matrikkelregelverket fastsetter, herunder foreta prøving av om virksomheter som ønsker tilgang til personopplysninger har ”særskilt behov” for dette, jf. høringsutkastet til ny formidlingsforskrift. Endelig forskrift vil bli fastsatt i 2013. Enkeltvedtak skal kunne påklages til Miljøverndepartementet.
  d) Avtalepart
  Kartverket skal inngå avtale med alle som skal ha fast tilgang til eiendomsdata, bl.a. om hvilke data avtalen gjelder, pris, oppdateringshyppighet, og eventuelle krav til teknisk mottaksapparat hos virksomheten. Det skal i praksis være tale om standardavtaler, og ikke individuelt tilpassede avtaler etter en virksomhet sitt særskilte behov. Kartverket skal ta stilling til spørsmålet om stenging dersom virksomheten ikke overholder kravene som gjelder for tilgang til data, eller virksomheten ikke gjør opp sitt økonomiske mellomværende med Kartverket for dataleveranser.
 2. Miljøverndepartementets vurdering av fremtidige tekniske grensesnitt mv.
  a) Grunndata
  Med grunndata forstår Miljøverndepartementet opplysninger fra grunnbok og matrikkel slik de foreligger i grunnboka og matrikkelen uten bearbeiding. Tilgang til grunndata skal gis gjennom standard programmeringsgrensesnitt basert på standard format, for tiden xml-tjenester. Begrepene grunndata og rådata er således å betrakte som synonyme begreper.
  b) Tekniske tjenester, avgivergrensesnitt
  Kartverket bes om å videreutvikle konseptet for teknisk avgivergrensesnitt for grunnboken basert på det som ble presentert for Miljøverndepartementet og Difi i møte 18.10.2012, dvs. at det skal eksistere et grensesnitt med tjenester for enkeltsøk og for tjenester som muliggjør nedlasting av store mengder data for lokal lagring i xml-format og med en oppdateringslogg. Kartverket skal ikke avgi data til markedsaktører på annen måte enn gjennom slike standardiserte ikke-diskriminerende grensesnitt. Tjenestene foran skal bygge på de erfaringer som er gjort i forbindelse med matrikkelsystemet.
  c) Videre prosess, dialog om grensesnitt
  Kartverket bes om snarest mulig å gå i dialog med bransjeforeninger og andre om den endelige utformingen av de tekniske grensesnittene.
  d) Tilbakemelding til Miljøverndepartementet
  Kartverket bes om å komme tilbake til Miljøverndepartementet med forslag og plan til endelig utforming av de foreslåtte tekniske tjenestene/ avgivergrensesnitt og en kostnadskalkyle. Målet er at grensesnitt skal være operativt 1.1.2014.
  e) Endringer i tjenester m.v.
  Eventuelle senere endringer, utvidelser m.v. av de tekniske tjenestene nevnt foran, som kan ha konsekvenser av prinsipiell art for aktørene i markedet, skal avklares med Miljøverndepartementet på forhånd.

Miljøverndepartementet vil i løpet av våren 2013 komme tilbake med føringer som gjelder forholdet til personvern, prismodeller og enkelte andre særskilte problemstillinger knyttet til Kartverkets formidling av eiendomsdata.

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kari Strande
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.