Omgjøring av festegrunn til grunneiendom

- krav om ny saksbehandling etter plan- og bygningsloven

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til epost 14. februar 2014 med spørsmål om omgjøring av festegrunn til grunneiendom.

Omgjøring av festegrunn til grunneiendom krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m. Det gjelder alle omgjøringer, også kurante saker.

Kommunen må på ordinær måte kontrollere alle sider ved saken, herunder forholdet til delingsbestemmelsene i jordloven, gjeldende arealplan, hensiktsmessig form og plassering, atkomst, avløp osv.

Gjelder saken oppretting av grunneiendom i samsvar med gjeldende arealplan og tidligere tillatelse til oppretting av festegrunn vil dette vesentlig kunne forenkle kommunens behandling. Det bør gjenspeiles i størrelsen på det gebyret kommunen krever. Kommunen vil for eksempel i egnede saker kunne delegere kompetansen til å gi tillatelse etter plan- og bygningsloven internt til matrikkelfører.

Det er i utgangspunktet krav om nabovarsel, men kommunen kan i kurante saker vurdere om det kan fritas fra varsel etter plan- og bygningsloven § 21-3 andre ledd. Kommunen kan eventuelt ta inn nabovarslet i innkallingen til oppmålingsforretningen.

Vi viser ellers til vårt brev 19. mars 2013 som Tinn kommune selv nevner.

Brevet finnes for orden skyld her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/kart/matrikkelen/omgjoring-festegrunn-grunneiendom.html?id=720733

 

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

Dag Høgvard

seniorrådgiver

Mottaker:

Tinn kommune
gunhild.geirsta@tinn.kommune.no
Postboks 14
3661 RJUKAN